★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 140
                                               

Mienie

Własność termin używany w zależności od kontekstu: W rosyjskim prawa – prawo własności i inne prawa rzeczowe Artykuł 44 kodeksu Cywilnego. W sensie ogólnym – zbiór rzeczy i zwierząt, które są czyjąś własnością. Gospodarka – aktywa, majątek. Nieru ...

                                               

Model porównawczy sektora publicznego

Model porównawczy sektora publicznego w realizacji projektów w Formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi. Model kosztów świadczenia usługi, organ władzy państwowej, która obejmuje wszystkie koszty i wyda ...

                                               

Model współpracy PPP

Model interakcji model współpracy PPP w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesji na roboty budowlane lub usługi zależy od stopnia samokontroli nad przebiegiem realizacji projektu i stopień zaangażowania partnerów finansowych.

                                               

Nisza rynkowa

Rynkowa nisza-to termin oznaczający pewną część rynku, którego potrzeby nie są spełnione. Przyczyną istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produktu lub usługi. Brak popytu może być związane z nowymi potrzebami w związku z rozwojem życia ...

                                               

Nowa gospodarka

Nowa gospodarka – gospodarka oparta na rosnącą rolę wiedzy i informacji, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co sprzyja postępującej globalizacji. Termin ten jest używany do określe ...

                                               

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwa publiczno-prywatnego partnerstwa, w skrócie PPP to forma współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym, których celem jest doskonalenie realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje transakcji w ...

                                               

Partnerstwo publiczno-publiczne

Partnerstwo publiczno-społeczne partnerstwo między władzami państwowymi i innymi państwowymi ciało i inne ciało, na przykład, organizacji non-profit w celu świadczenia usług lub usługi, czasami z transferu umiejętności technicznych i ekspertyz w ...

                                               

Per capita

Na mieszkańca – przyimkowe łacińskie wyrażenie, oznaczające w języku polskim "dla każdego szefa", w mowie jak "człowiek". To wyrażenie jest szeroko stosowany w dziedzinie statystyki i socjologii i statystyki społeczne i ekonomiczne.

                                               

Planowane postarzanie produktu

Planowane starzenie produktów, również planuje ograniczyć okres trwałości produktu, planowany okres eksploatacji produktu strategia firmy-producenta, działa na projekt produktu, że mają ograniczony okres użytkowania, po tym samym okresie było mał ...

                                               

Podatek węglowy

Podatek od emisji dwutlenku węgla, podatek na paliwo, proporcjonalnie, powstających podczas spalania emisji gazów cieplarnianych. Jej celem jest zawarcie w cenie paliwa, ukrytych zewnętrznych efektów społeczne koszty: zanieczyszczenie powietrza i ...

                                               

Popyt spekulacyjny

Spekulacyjny popyt – jest to zjawisko, które dzieje się w gospodarce, a mianowicie, że w czasie wzrost cen na ten produkt popyt na ten rośnie dobrze, tak jak konsumenci przewidują, że w niedalekiej przyszłości znaczny wzrost cen na ten produkt. Ź ...

                                               

Przemyt

Przemyt-to przemieszczanie towarów między krajami, bez opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono produkt lub produkty wwiezienie, gdzie obroty w twoim kraju zabronione przez prawo. Omija ...

                                               

Rada Inwestorów w Afryce

Rada inwestorów w Afryce - platforma lobbystyczna został utworzony z inicjatywy Jana Kulczyka w 2014 roku, pełniąc rolę platformy do wymiany poglądów i doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju współpracy gospodarczej polsko-Europejsko-Afrykańska. Za ...

                                               

Rezerwy gospodarcze

Rezerwy gospodarczego rezerwy, które będą używane głównie do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych, surowców i paliwa dla gospodarki narodowej i dla zaopatrzenia ludności głównymi produktami i innymi żywności, produktów rolnych, produktó ...

                                               

Sektor gospodarki

Ekonomii – zbiór firm, produkujących towary lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Istnieją trzy sektory gospodarki: Pierwszy sektora rolnego, które obejmują rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i wydobycie kopalin. Trzeci sektor-serwis – w szerokim r ...

                                               

Sektor publiczny

Sektor publiczny – zbiór podmiotów gospodarki narodowej grupa państwowego majątku na własność samorządu terytorialnego lub organów samorządu terytorialnego, osób prawnych i właściwości mieszanych" z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego ...

                                               

Sfera aktywności gospodarczej

Zakresie działalności gospodarczej – miejsce, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców. Strefy zwykle są tworzone i zarządzane przez władze lokalne.

                                               

Small business

Aby pomóc w realizacji przedsięwzięcia za odpowiednią klasę, ilość osób pracujących w nim. Czasami jest on również bierze pod uwagę wielkość rocznego obrotu, w zależności od aktywności. Według statystyk OECD, określamy przedsiębiorstw na podstawi ...

                                               

Specjalizacja międzygałęziowa

Specjalizacja Międzygałęziowa oznacza koncentrację produkcji w ogóle, branż lub sektorów gospodarki narodowej, i, jednocześnie, zrzeczenie się lub ograniczenie produkcji w innych sektorach lub obszarach. Tego typu specjalizacja była charakterysty ...

                                               

Sprzedaż

Zgodnie z ustawą O podatku od towarów i usług, sprzedaży odnosi się do odpłatne dostawy towarów i uciążliwe świadczenia usług w kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

                                               

Srebrna gospodarka

Srebrny gospodarkę, a gospodarka systemu senioralna produkcji, dystrybucji i konsumpcji towarów i usług, mających na celu wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i starzenia się, a także zaspokajający swoje potrzeby konsumentów, gospod ...

                                               

Struktura gospodarcza

Struktura gospodarcza-to rozmieszczenie elementów gospodarki, a także zespół, nowe relacje między nimi. W ten sposób, struktury produkcji, zatrudnienia lub środków trwałych, a także jego skuteczność.

                                               

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia określa ramy: Mikroekonomicznym – podział pracy w przedsiębiorstwie, na przykład, z punktu widzenia edukacji lub rodzaju wykonywanej pracy. Makroekonomicznym – rozkład ludności w zakresie zatrudnienia w poszczególnych sekto ...

                                               

System gospodarczy

System gospodarczy jest jednym z głównych elementów systemu społecznego, wiodących do podstawowej potrzeby. Obecnie budowany jest w ramach systemu prawnego, który reguluje i tworzy ekonomiczną rzeczywistość. Głównym i ostatecznym celem działalnoś ...

                                               

Szara strefa

Szara strefa – finansowej sferze gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części, w organach administracji publicznej, podatkowych, celnych itp. Nielegalny obrót legalnych t ...

                                               

Szpiegostwo gospodarcze

Szpiegostwo przemysłowe - zbieranie handlowych tajemnic przedsiębiorstw, konkurencji, biznes, zajęcie, stosowanych technologii produkcji, modeli, wzorów i procesów, urządzeń do produkcji oraz zakup naukowo-badawczych i mapy drogowe i plany rozwoj ...

                                               

Wartość dodana w projektach PPP

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest zasada konieczności uzyskania "wartości dodanej" w projekcie pochodzi od lokalnych rządowych sektorów, począwszy od początku lat 80-tych. kiedy zaczęły wprowadzać kontrolę kosztów w celu zapewnienia ...

                                               

Wąskie gardło

Wąskie gardło, wąska działka – element zasobów, lub urządzenie, o skuteczności, ogranicza i określa potencjał całego systemu. W gospodarce, wąskie nacięcie, niedostateczna oferta danego czynnika produkcji w porównaniu z ofertą innych zasobów. Wąs ...

                                               

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – określić stan działania, zaprzestanie działalności gospodarczej w ciągu określonego okresu czasu. Działalności gospodarczej zależy stan "zawieszone" nie nazywali działalności "zamknięty / zlikwidowanej". Fi ...

                                               

Społeczeństwo

Społeczeństwo jest podstawowym pojęciem socjologii, jednak wyraźnie nie określono. Termin ten od dawna jest uznawany za duża masa społecznych, zamieszkujących te tereny, dzieląc wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków sp ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o RP

Olimpiady wiedzy o RP – szkolne olimpiady z zestawem preparatów wiedzy o człowieku, społeczeństwie i edukacji, prawne, skierowane do uczniów szkół średnich. Konkursu jest Stowarzyszenie edukacyjne Coptiosh w Białymstoku. Olimpiada finansowane ze ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Olimpiady wiedzy o społeczeństwie – szkolne olimpiady z zestawem preparatów wiedzy o człowieku, społeczeństwie, jest skierowany do uczniów szkół średnich. Konkursu jest Stowarzyszenie edukacyjne Coptiosh w Białymstoku. Olimpiada finansowane ze sk ...

                                               

Samorząd uczniowski

Rada studencka-jest to stowarzyszenie studentów tej szkoły są przypisane do rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. Student Ogólnoszkolny Rada podzielona jest, jak zwykle, władze lokalne, klasa, przedmiot mu i jakiegoś porządku o ...

                                               

Transkulturowość

Transkulturowość – koncepcja, która została opracowana filozof Wolfganga Welscha. Mówi się, że współczesna kultura jest w dużej mierze charakteryzuje się mieszaniem, penetracji i hybrydyzacji, kultura i już poleciłem wcześniej forma jednorodności ...

                                               

Wielokulturowość

Wielokulturowość jest wiele różnych kultur w ramach jednego państwa lub rządowej polityki w stosunku do różnorodności kulturowej. Okresie, z jednej strony, opisowy charakter, odnosi się do stanu swoją skuteczność w wielu krajach, takich jak Kanad ...

                                               

Kultura

Kultura-to grupy termin pochodzi od łac. kult-Agri, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Zazwyczaj rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dziedzictwa społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół stworz ...

                                               

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień różnorodności kulturowej, właśc. Światowy Dzień różnorodności kulturowej w imię dialogu i rozwoju – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji 57 / 249 22 grudnia 2002 r. zgodnie z Pows ...

                                               

Animator kultury

Animator kultury – człowiek, który potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy-wspieranie rozwoju kultury. Animator kultury różnymi metodami społeczeństwo pobudza, zainteresowanie, pokazuje nowe sposoby spędzania wolnego ...

                                               

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia regionalnych województwo Podkarpackie opracowany działu informacyjno-bibliograficznego wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w Rzeszowie i zbiera listę źródeł, który zawiera informacje na temat Podkarpaciu w aspekcie history ...

                                               

Gospodarka malwowa

Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie czynniki w gospodarce, przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmocnienie potencjału kulturowego towarów i usług.

                                               

Grand Prix

Grand prix – pojęcie stosowane w odniesieniu do różnych rodzajów zawodów sportowych, główne nagrody na festiwalach i konkursach w różnych dziedzinach. W sporcie, Grand prix przyznawane w skali międzynarodowej, światowej lub szelfu kontynentalnego ...

                                               

Herito

Kwartalnik Herito poświęconą dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej ukazuje się od 2010 roku, Międzynarodowe Centrum kultury w Krakowie. Magazyn jest wydawany w polsko-angielskim i skupia się wokół pytań o przestrzeni i związane z nim refleksje, ...

                                               

Humanizm

Humanizmu na filozofię lub światopogląd, oparty na racjonalnym myśleniu, w którym wyraził zaniepokojenie z powodu potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowisku: społecznego i naturalnego. Humanizm stawia człowieka w r ...

                                               

Kolonializm kulturowy

Wpływ globalizacji w sferze wpływu MEDIÓW na poszczególne państwa jest nierówna. W najsłabiej rozwiniętych krajach świata, MEDIA w szerokim świetle, radio, TV mniejsze, i małym biurze. Do internetu ma dostęp tylko garstka ludzi. MEDIA w większośc ...

                                               

Kongres Wolności Kultury

Kongres dla kultury wolności powstała na spotkaniu intelektualistów w Berlinie 26-30 czerwca 1950 roku. Inicjatorami byli: Arthur Koestler, James Бернхем, Ernst Ройтер, Sidney Hook i Melvin pieszczoty. Twórcy nazywają kultury, niezależne od ideol ...

                                               

Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie w wyniku działalności człowieka, zawierającą owoce cywilizacji i żywiołów natury. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcenia krajobrazu naturalnego przez grupę lub kilka grup kulturowych i zast ...

                                               

Kultura śródziemnomorska

Kultura basenu morza Śródziemnego kultura powstała w regionie morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu p. n. e., na fundamentach Starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Największy wpływ na jej rozwój, starożytni grecy, rzymianie i żydzi. Jest podsta ...

                                               

Kulturalizm (filozofia)

Культурализм – system filozoficzny autorstwa polski filozof, John Stachniuka. Культурализм-jest to system oparty na autorskiej teorii kultury, głosząc przeciwbieżność kultura, rozumiana jako stopień ludzkiej władzy nad siłami jego natury i charak ...

                                               

Menedżer kultury

Menedżer kultury – interdyscyplinarna specjalność, oparta na planowaniu i organizacji działań twórczych w przedsiębiorstwach i instytucjach kultury. Obowiązki menedżera kultury powinien, w szczególności, zarządzanie projektami kulturalnymi, groma ...

                                               

Museum of Pop Culture

Muzeum pop-kultury – muzeum pop-kultury w Seattle, USA, poświęconych historii muzyki popularnej, w gatunku science fiction, i w ogóle pop-kultury.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie