★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 145
                                               

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Roboczy program Wschodnia Polska to dokument, który szczegółowo opowiedział o przebiegu realizacji umowy o współpracy, podpisanej Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 8 stycznia 2014 roku. Dostępna kwota środków pieniężnych, równą 2 1172 mld ...

                                               

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej program finansowany z funduszy UE, realizowanych w Polsce w latach 2007-2013. To tylko takie regionalnej skali Unii Europejskiej. Koncentruje się na rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw ...

                                               

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program operacyjny rybołówstwo i Morskiej programy wsparcia finansowego unii morskiego i rybackiego funduszu dla Polski na lata 2014-2020, zatwierdzony decyzją komisji Europejskiej z dnia 22 października 2015 roku. W ramach programu udzielono w P ...

                                               

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów Republiki Białoruś z dnia 8 stycznia 2014 roku. Jest jednym z 6 programów krajowych, które będą realizowane w okresie 2014-2020. Finansowane z Europejskiego funduszu społecznego. Jego głównym c ...

                                               

Programy Krajowe

Programów krajowych do ich realizacji i odpowiedzialność kierownictwa Ministerstwa infrastruktury i rozwoju W ramach polityki spójności UE, przygotowany przez komisję europejską na lata 2014-2020, opracował 6 programów, 5 krajowych i międzyregion ...

                                               

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie – przeciętne wynagrodzenie. Średnia płaca obliczana jest przez podzielenie wynagrodzenia wypłacanych za okres sprawozdawczy liczba pracowników, za wyjątkiem tych, którzy na urlopie macierzyńskim.

                                               

Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej

Firma transportowo-Narodowy polski państwowe przedsiębiorstwo powstało 1 maja 1963 r. minister komunikacji poprzez dostarczanie autobusu struktur i dworca kolejowego. Pracował w konsolidacji Państwowej komunikacji samochodowej. W 1990 roku, ma od ...

                                               

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny w Polsce, został w końcu 2003 r. do 10.1% w sprzedaży całej branży w Polsce. Przemysł ten charakteryzuje się stały, powolny wzrost produkcji i sprzedaży, który w ciągu ostatnich 20 lat, jednak zawsze był poniżej średniego wzros ...

                                               

Przemysł lotniczy w Polsce

Przemysł lotniczy w Polsce – w przemyśle, produkcji części do samolotów, szybowców, śmigłowców i kształtki lotniska. W 2008 roku zrealizowano dochody przekraczające miliard dolarów. Obecnie duża część przemysłu należy do zagranicznych inwestorów. ...

                                               

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych – dawno scentralizowanej bazy danych, zawierającej informacje o osobach, które nie regulują swoich zobowiązań. Jest częścią Krajowego rejestru sądowego. Rejestr prowadzono zgodnie z zasadą przejrzystości, formaln ...

                                               

Reprywatyzacja w Polsce

5 maja 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 zgodnie z określonymi regułami likwidacji skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych nieruchomości Warszawa, wydane z naruszeniem prawa "dziennik ustaw", począwszy od 2018 roku. Poz. 226 ...

                                               

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce – rynek, na którym przedmiotem obrotu jest energia elektryczna. W Polsce, działających na tym rynku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Energetyczny akt "dziennik ustaw" z 2019 roku. ...

                                               

Rynek gazu ziemnego w Polsce

W Polsce gaz ziemny wydobywa się głównie na Podkarpaciu i Zapadlisku przedkarpackim wysokometanowy wyniku odmetanowywania kopalni przy wydobyciu węgla w gop, w Polsce i Drezdenko Lubuskiem. Pierwszy otwór przeszedł pomyślnie i uruchomienie 13 kop ...

                                               

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Sektorowy programu operacyjnego restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich Program rozwoju sektora żywnościowego w wsi, określa strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejski ...

                                               

Sowpoltorg

Sowpoltorg - Sowiecko-polskiej mieszanej handlowej firmy, działającej w Warszawie w latach 1926-1934 siedziba firmy, którego siedziba znajdowała się w Moskwie. Firma powstała w styczniu 1926 roku rosyjskie towarzystwo handlu z Rosją "Полрос" pols ...

                                               

Spółka strategiczna

Firmy, strategiczne firmy znajdujące się na liście Rady Ministrów Rp do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra finansów. Do 2010 roku, lista ta została zakończona Rady Ministrów. Obecnie takiego wymogu nie ma. Wcześniej ustawa ustawą z 3 cz ...

                                               

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Stara polska izba gospodarcza – organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z woj. Świętokrzyskim, została założona w 1990 roku. Izba składa się z 150 firm, w których pracuje w sumie około 14 000 osób. Starej polskiej izby powstała w wyniku dążenia p ...

                                               

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”

Stowarzyszenie dla rozwoju i promocji regionu podkarpacie "o stowarzyszenie Carpathia", powstała 27 stycznia 2004 r. w Rzeszowie. Celem ciała jest aktywizacja społeczności lokalnej i wsparcia władz lokalnych i przedsiębiorstw poprzez pozyskanie f ...

                                               

Symlek

SYMLEK – krajowy system informatyczny, obejmujący wszystkie pytania związane z przeprowadzeniem oceny bydła mlecznego. Pierwsza praca na nim rozpoczęła się w 1972 roku. Właściciel bazy danych Krajowego centrum hodowli zwierząt i nadzoru, informac ...

                                               

Teraz Polska

Teraz Polska – polski znak akcji, który został utworzony w 1992 roku. Głównym celem twórców pomysł herbu była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki.

                                               

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji jest dwustronny polsko-holenderski umowy. Sporządzony i podpisany został 7 września 1992 roku. Znany jako Umowa o ochronie inwestycji. Umowa ma ...

                                               

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów Polski organ antymonopolowy-usługa Prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działającym na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie ...

                                               

Uwłaszczenie nomenklatury

Polecenie Uwłaszczenie – potoczne określenie dla procesu prywatyzacji i przejęcia aktywów państwowych niektórych przywódców partii państwowej nomenklatury, która pojawiła się w okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku w Polsce i innych krajac ...

                                               

Venture capital w Polsce

Rynek venture capital w Rosji znajduje się w segmencie inwestycji bezpośrednich, które finansują wysokiego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju, z potencjałem do szybkiego wzrostu. Według stanu na marzec 2019, w Polsce działa zaledwie 130 aktywnych ...

                                               

Wina polskie

Według danych archeologicznych, na przełomie IX i X wieku winorośl była uprawiana na terenie Małopolski, z tym, że przyjdzie czas, pozostałości winnicy zakładają na stokach zamku. Według Władysława Korcza najstarszym dokumentem potwierdzającym up ...

                                               

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Włoska izba handlowa w Polsce jest niezależną Stowarzyszenie przedsiębiorców działających na polskim rynku, opracowane 4 grudnia 1996 roku. Wpis sąd nazwał włoskiej izby Handlowo-przemysłowej w Warszawie doszło 27 maja 1997. Zgodnie z decyzją sąd ...

                                               

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Aplikacja do ewidencji działalności gospodarczej – obowiązek administracyjnoprawny, odnoszących się do biznesu. W Polsce 30 kwietnia 2018 roku. to wynika z ustawy z 6 marca 2018 roku. - Prawa przedsiębiorców dz. u. z 2019 roku. Poz. 1292. Każdy c ...

                                               

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które są skierowane na realizację narodowego planu rozwoju / ramy dla wsparcia wspólnoty 2004-2006 program ten rozwija cele NP., ustalanie pri ...

                                               

Związek Pracodawców Shokokai

Związek pracodawców Shokokai z nazwiskami rosyjsko-japońskich izba przemysłowo-handlowa to organizacja, która ma na celu inspirować i przyczynić się do rozwoju stosunków handlowo-gospodarczych pomiędzy rosyjskiej i japońskiej podmiotów gospodarczych.

                                               

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemia ...

                                               

Boże igrzysko

Boże igrzysko. Historia polskiego wydania Norman Davies traktująca o dziejach polski, zdaniem wielu historyków, jest jednym z najlepszych książek historycznych o Polsce napisano niepolskojęzycznych autorów. Po raz pierwszy zostało ono wydane w 19 ...

                                               

Bursa (budynek)

Bursa – internat-jest to tak zwany ogólny portfel, z którego, dzięki hojności darczyńców, korzystają studenci o niskich dochodach.

                                               

Dom Spotkań z Historią

Dom spotkań z historią – instytucja kultury.m.art. Warszawa, związanych z historią krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku został założony 1 marca 2006 roku i swoją działalność początek, środek mapy. POWTARZAM organizuje wystawy, pokazy f ...

                                               

Dzieje imion w Polsce

Przed pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa została wykorzystana w tysiące nazw, z których większość zniknęły bez śladu. Te nazwy słowian lub słowianie stworzyli, lub zostały przez nich w przeszłości od innych ludzi, lub w dziedzic ...

                                               

Historia znaczków pocztowych na ziemiach polskich

Przyłączowej na ziemiach polskich, wprowadzonych do eksploatacji w 1003 roku przez króla Bolesława chrobrego. Poczta w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, która jest częścią europejskiej sieci został założony w czasach panowania króla Zygmunta Aug ...

                                               

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum historii polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym odniesieniem do polskich tradycji wolnościowych. Ustawa połączenia i statut szkoły został podpisany w dni ...

                                               

Jasyr

Ясыр, jassyr – termin, polski, ukraiński i rosyjski, sens niewoli tureckiej lub tatarskiego. Termin pochodzi z tureckiego lub arabskiego. Tatarzy w czambule doszli do jedynego zespołów z Ukrainy, Podola i Wołynia uprowadzając w абсенте pojmaną sz ...

                                               

Koronacja na króla Polski

Koronacji na króla Polski koronacji, podczas którego doszło do nanoszenia lakieru koronacyjnej koronę na głowę nowego króla polskiego. Koronacja króla towarzyszył, jak zwykle, Koronacja królowej.

                                               

Morski niedźwiedź

Morze niedźwiedź – historyczna nazwa tsunami na wybrzeżu morza Bałtyckiego, gdzie fale dotarły do Polski. Ślady tsunami w okolicy darłowo Mrzeżynie i w Kołobrzeg i Łeba i Trzebiatowie. W wyniku tsunami między innymi warstwami frakcji piasku, w kt ...

                                               

Mroki Średniowiecza

Ciemne wieki – książka, napisana popularnonaukowa zastępca Józef Путка, po raz pierwszy wydanej w 1935 roku, a w okresie Polskiej Ludowej wydał cztery razy.

                                               

Nacjonalizacja w Polsce

Nacjonalizacja w Polsce odbywa się na dużą skalę po ii wojnie światowej. Nacjonalizacja rozpoczęła się z przepisami Polskiego komitetu wyzwolenia narodowego, w tym dekret O reformie rolnej z 6 września 1944 roku i Krajową Radę narodową КРН, w szc ...

                                               

Ośrodek Karta

Centrum mapy jest niezależną organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, Polska największe archiwum społecznych, postawił sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, a także upowsze ...

                                               

Pan Historii

Pan historię – wiara żołnierzy w bezpośredniej ingerencji Boga na Ziemi. Koncepcja przeważa w armii polskiej i litewskiej okresu, który był w uznaniu wzmacniając wolę Bogu za ostateczny wynik bitwy lub wojny. Rozprzestrzenia się za pośrednictwem ...

                                               

Registrum Vyasdense

W programie Microsoft Vyasdense w programie Microsoft Uyasdense – lista dóbr i dochodów biskupstwa Wrocław Opole archidiakonacie część wysokości Lieber episcopatus Vratislaviensis. Rejestr został utworzony w okresie pełnienia funkcji biskupa Wroc ...

                                               

Stolica Polski

Polskiej stolicy – siedziba administracyjna polski, gdzie funkcjonują w tej chwili w Warszawie. Pierwsza Konstytucja, w której czytamy, stolicy Polski, jest Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 sztuki. 90.

                                               

Tur

Tur – wymarły rodzaj ssaków z wołowatych rodziny, założyciel wielu gatunków zwierząt. Z opisów w starych archiwach zachowały się ryciny wynika, że wycieczka była bardzo podobny do psów dużych ras bydła. Zewnętrzny materiał wykopaliskowy mały.

                                               

Język białoruski

Język białoruski – język wschodniosłowiański głównie na Białorusi. Liczba użytkowników języka wynosi około 3 milionów. Język białoruski został wyizolowany z języka polskiego w XIV wieku. Białoruski język literacki powstał w XIX wieku, i literatur ...

                                               

Bielsko-bialska wyspa językowa

Bielsko-бяльской Island język – język niemiecki jest wyspa z XIII wieku aż do 1945 roku na granicy Śląska i Zachodniej niewielka, w kilkanaście miast, z których większość znajduje się w granicy miasta Bielsko-Biała.

                                               

Etnolekt słowiński

Słowiński Etnolekt, słowińska dialekt, język Słowiński mowa zachodniosłowiańska klasyfikowane obecnie jako odrębny język, dialekt kaszubszczyzny, lub dialekt/poddialekt. Jednak inna teza mówi, na Pomorskim języku, który kaszubszczyzna i słowińszc ...

                                               

Gwary kłodzkie języka czeskiego

Grzechotka Wrocław język czeski – grzechotka czeski język mniejszości Czeskiej w tak zwany czeski kątku, w ziemi kłodzkiej. Etnolekt to ma kilka charakterystycznych odchyleń od literackiego języka czeskiego. Widoczna jest wymiana samogłosek, spół ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie