★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 165
                                               

Droga niepubliczna

Droga niepubliczna, w rzeczywistości droga wewnętrzna droga, rower, droga, parking, plac, przeznaczony dla ruchu pojazdów niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym. Część dróg wewnętrznych jest public ...

                                               

Działka budowlana

Działka pod budowę – działka zakupiony do budowy lub powstały po wyburzeniu budynku / s. Przeznaczone są do budynków i obiektów różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych i budynków użyteczności publicz ...

                                               

Działka ewidencyjna

Informacje o Ziemia – najmniejszą jednostkę powierzchni podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków.

                                               

Działka zabudowana

Ziemia mieszkalna – termin ten jest używany jako określenie gruntu, na którym budynek lub budowla. Polskie prawo nie definiuje pojęcie rozwoju fabuły. Z pojęciem wystawić działka określony działka, zabudowane i незастроенные, a także użytki rolne ...

                                               

Facility Management

Facility management – praktyka koordynacji fizycznej pracy z ludźmi i organizacji pracy. Łączy zasady zarządzania przedsiębiorstwem, architektury, nauk behawioralnych i nauk technicznych.

                                               

Gospodarka mieszkaniowa w PRL

Mieszkaniowa gospodarka w Polsce – liczba mieszkań wybudowanych w okresie narodu polskiego było więcej niż teraz, a obecnie około 50% polaków żyje w mieszkaniach wybudowanych w okresie PRL-u. W 1960 roku został oddany do użytku 142.1 tys. mieszka ...

                                               

Hipoteka

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz innych praw, które służą do zabezpieczenia roszczeń wynikających z tych powiązań, na podstawie której wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku, w formie pisemnej za osobiste kr ...

                                               

Home staging

Home staging – przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Celem domu stagingu ma atrakcyjny design wnętrza, który pokreślić swoją postać, i aby zainteresować większą liczbę widzów własności i przyspieszyć proces sprzedaży lub wynajmu z ...

                                               

Księga wieczysta

Księgi wieczyste – rejestr publiczny, który jest status prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie prawa przysługują na tę nieruchomość. Instytut własności jest wspólna dla rodziny z kontynentalnej systemu prawnego, chocia ...

                                               

Kwaterunek

Piękne – aż do mieszkania, wyznaczonego przez właściwy organ Rady narodowej z zaleceniami właściciela domu lub mieszkania, wynajmu lokalu mieszkalnego osoba, która uzyskała taką decyzję. Umowa najmu zawiązywała z prawem po podjęciu decyzji o przy ...

                                               

Lokal

Lokal jest częścią budynki służące celom mieszkania lub innego, lub użytkowym. Lokal może składać się z dwóch lub więcej pomieszczeń. Autonomicznego okręgu może być przedmiotem odrębnej własności, czyli nieruchomość lokalową. Przepisy prawa budow ...

                                               

Lokal socjalny

Restauracja socjal – przestrzeń przeznaczona dla ludzi, bezdomnych lub niemogących utrzymać mieszkanie samodzielnie z powodu ubóstwa, która jest przedmiotem umowy społecznej oraz zatrudniania. W Polsce pojęcie i zasady zawarcia umowy społecznej o ...

                                               

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Szczegółowa lokalizacja działalności gospodarczej polega na dokładnym określeniu miejsca realizacji konkretnego projektu. To pytanie inżynierii. Lokalizacja całość odpowiednich jednostek nadzoru budownictwa i architektury władz lokalnych.

                                               

Mieszkanie dla młodych

Mieszkanie dla młodych, pracujących z 2014 roku w Polsce rządowego programu, następca program dla swojej rodziny. Program został nazwany ustawą z 27 września 2013 roku O pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania dla młodych ludzi. Głównym ce ...

                                               

Mieszkanie Plus

Mieszkanie plus – działalności 2017 roku program rządowy, mający na celu zastąpić mieszkanie dla młodych. W odróżnieniu od poprzednich programów mieszkaniowych: "rodzina na swoim określonej mieszkania dla młodych, w mieszkaniu plus nie obsługuje ...

                                               

Nieruchomość

Kodeks Napoleona, za wyjątkiem nieruchomości Fischer był podziałem nieruchomości na piętrach budynku. Zgodnie z postanowieniami intertemporalnych własność następujące właściwości zachowały się do tej pory. Dlatego na jej podstawie istnieją do dzi ...

                                               

Nieruchomość budynkowa

Budynkowa nieruchomości – budynek, w którym na podstawie specjalnych przepisów, nie jest częścią komponentu nieruchomości gruntowych, ale oddzielnie od prawa własności na działkę. Może się zdarzyć, gdy Wieczny użytkownik będzie musiał zbudować bu ...

                                               

Nieruchomość gruntowa

Prawdziwy brud, gleba – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności. Ziemia widok z nieruchomości i w tym samym czasie rzeczą w rozumieniu kodeksu Cywilnego. Zgodnie z artykułem 48 kodeksu Cywilnego, budynków, części budynk ...

                                               

Nieruchomość leśna

Prawdziwy las-jest to nieoficjalny termin używany do polskiego systemu prawnego na podstawie definicji lasów, określone w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 roku, jako podkład: Na zwartej powierzchni co najmniej 0.1 ha, pokryte leśnej rośli ...

                                               

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość Lokalowa – nieruchomości, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej, do ustanowienia osobnej własności do lokalu.

                                               

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna - nie асфальтирован, jakie ziemi mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rolnictwa, uprawy roślin i hodowli zwierząt, z wyjątkiem produkcji owoców i warzyw firm ogrodniczych i wędkowania. To ...

                                               

Podatek katastralny

Podatek na ziemię – jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości, gdzie stawka podatku zależy od wartości katastralnej nieruchomości. W literaturze, podatek katastralny jest często nazywany łacińskiej frazy адвалорные "od kosztów".

                                               

Podatek od nadzwyczajnego doszacowania nieruchomości

Awaryjne doszacowanie – termin używany w USA do wskazania celów przez władzę rządu na różnych poziomach jest wyjątkowy, stosuje się w tym samym czasie, stawki opłat za ziemię w związku z realizacją poszczególnych projektów publicznych. Opłata ta ...

                                               

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – Podatek, w którym podmiot opodatkowania-to organizacje faktyczna lub prawna, która nie może być ograniczany, ustawodawca uzależnia powstania zobowiązań podatkowych, a w szczególności posiadania.

                                               

Podatek od wartości gruntu

Podatek od wartości działki – rodzaj podatku адвалорная od Ziemi. W przeciwieństwie do innych podatków od podstawy opodatkowania podatku od nieruchomości jest cena nieulepszonego działki, nie obejmuje kosztów prac osobistego majątku i innych ulep ...

                                               

Podział nieruchomości

Dział nieruchomości – wydzielenie części nieruchomości byłego właściciela na rzecz nowego. To stało się na prawnej. W ujęciu wieczystoksięgowym działu nieruchomości polega na wyłączeniu ze starym rejestrze gruntów, co najmniej jeden z działek wch ...

                                               

Polityka mieszkaniowa

Polityka mieszkaniowa jest częścią polityki społecznej. Jej celem jest badanie, ocena problemy budownictwa mieszkaniowego i zapewnienia równych szans w zakresie dostępu do mieszkań. Problem mieszkań-jest to ważny problem społeczny, ponieważ w mie ...

                                               

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Polskiej federacji rynku nieruchomości - Związek stowarzyszeń związanych z rynkiem nieruchomości w Polsce. Związek zarejestrowano 24 stycznia 1995 roku, sześciu regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. W tym samym roku or ...

                                               

Pomieszczenie tymczasowe

Pokój tymczasowo. W polskim systemie prawnym nie powinno się eksmitować "na chodniku". Zakaz eksmisji "na ulicę" wprowadziła zmiany w kpc i warunki jego realizacji zawarte są w zarządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku. szc ...

                                               

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości to zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji, gdy kupno, sprzedaż, wymiana, wynajem nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku. nieruchomości pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba fizyczna, która posi ...

                                               

Pożyczka hipoteczna

Kredyt hipoteczny to kredyt, w którym główną obroną jest hipoteka na nieruchomości, w którym kredytobiorca ma prawo własności. Zazwyczaj kredyt hipoteczny długoterminowy, a jego cena wynosi ok. 70% wartości zastawionej nieruchomości. W przeciwień ...

                                               

Prawo zabudowy (prawo niemieckie)

Prawo zabudowy zbywalne i dziedziczne prawo budowy i własności budynków na zagranicznych podziemnych tytułów. Z punktu widzenia właściciela gruntu, prawo do zabudowy jest ograniczona przez prawo, dokładny, która obciąża jego majątek. Prawidłowy m ...

                                               

Real Estate Investment Trust

Fundusze inwestycyjne nieruchomości – fundusz inwestycyjny typu. Jest przedmiotem finansów, który działa jako spółek lub funduszy notowanych na giełdzie papierów wartościowych, za pośrednictwem którego młodzi inwestorzy mogą umieścić swoje pienią ...

                                               

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości to zbiór warunków, w których przeniesienie praw do nieruchomości i umów generujących wzajemne prawa i obowiązki związane z Dominium nieruchomości. Rynek ten nieformalny rynek, tzn., nie ma stałego miejsca zamieszkania i status ...

                                               

Rynek pierwotny nieruchomości

Rynek pierwotny nieruchomości – to ogół warunków, w których przejście praw w odniesieniu do nowych właściwości, a także umów, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki związane z Dominium nieruchomości. Rynek pierwotny w przeciwnym razie, rynek ...

                                               

Sotheby’s International Realty

Sotheby s International agencji nieruchomości Сотби marka, która została założona w 1976 roku globalna sieć, która świadczy usługi maklerskie na rynku nieruchomości. Oferuje swoim klientom dostęp do najbardziej prestiżowych nieruchomości na wszys ...

                                               

Superficies solo cedit

Суперфиций solo cedit zbudowany na podstawie własności ziemi, czyli zazwyczaj część ziemi wszystkie rośliny, które na stałe związani z tej kory intelektualnej. W polskim porządku prawnym zasada uregulowana w art. 48 i ar. 191 KK, chociaż, ściśle ...

                                               

System wymiany ofert

Propozycje wymiany lub ponownie zaproponować system, w którym pośrednicy dzielą się informacjami o ofertach i klientów szukam.

                                               

Trwały zarząd

Stałego rady podlega prawie administracyjnym-formy organizacyjno-prawnej, władających nieruchomościami państwa lub samorządu przez państwową lub samorządową jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

                                               

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku. Ostatni tekst jednolity został ogłoszony 26 listopada 2018 roku.

                                               

Użytkowanie wieczyste

Bezterminowo – typowy dla polskiego prawa cywilnego subiektywne prawo własności wód gruntowych, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych w pobliżu nieruchomości i praw do nieruchomości społeczeństwa. Ostateczna decyzja na temat korzystania z dział ...

                                               

Własność nieruchomości w Niemczech

Prawo własności zagwarantowane w artykule 14 ustawy zasadniczej i jest jednym z najważniejszych podstawowych praw człowieka. Jej treść i granice regulacji ustawy. Prawa majątkowe, w szczególności nieruchomości, która w Niemczech jest rozumiane ja ...

                                               

Własność nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Prawo własności do nieruchomości w wielkiej Brytanii – prawo własności, okna z swoje początki w średniowieczu. Prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy, ustawowe, jako precedensów. Obecnie istnieje wiele różnych form własności: prawo na ...

                                               

Wspólnota gruntowa

Wspólnoty błota – w obecnym polskie prawo cywilne, nieruchomości, stanowiąca przedmiot współwłasności pewnymi cechami. Istotą jego zezwolenie na używanie wspólnego gruntu.

                                               

Zabudowa zwarta

Kompaktowe urządzenia – instalacja rodzaju obiektu budowlanego lub terenu, który wypełnia cały front, nie pozostawiając przerw. Na wejściach na dziedziniec lub square na plecach zrobiła w parterach budynków, takie jak brama. Wysokość zabudowy kom ...

                                               

Gospodarka przestrzenna

Przestrzenna gospodarka jest zbiorem działań, pasywne i aktywne, dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z korzystaniem z organizacji przestrzeni. Celem planowania przestrzennego jest ochrona określonych wartości przestrzeni i racjonalne k ...

                                               

Geoankieta

Geoankieta-jedna z form konsultacji publicznych online, możliwość korzystania z, na przykład, w procesie planowania. Odpowiedzi respondentów korzystających z karty. Ten konsultacyjne narzędzie, które pozwala poznać i zrozumieć preferencje mieszka ...

                                               

Geodyskusja

Geodyskusja-jedna z form konsultacji publicznych online, możliwość korzystania z, na przykład, w procesie planowania. To jest internet-dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji zbiera informacje zwrotne na planach pr ...

                                               

Geoprezentacja

Geoprezentacja - stron-narzędzie wykorzystywane w procesie planowania przestrzennego. Jest to interaktywna mapa, na której jest umieszczony układ dokumentu lub urbanistyki.

                                               

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Narodowy instytut polityki przestrzennej i mieszkalnictwa i usług – polski instytut naukowo-badawczy, który powstał z połączenia w 2018 roku, Instytut urbanistyki i planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi badania i realiz ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie