★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 168
                                               

Samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy – forma rządów, która obejmuje grupę osób, prowadzących działalność gospodarczą w danej dziedzinie gospodarki.

                                               

Towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego – osoba prawna utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. O niektórych formach wspierania budowy, której celem jest realizacja zadań wynikających z wyżej wymienionego prawa, w szczególności, m ...

                                               

Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina

Biznes-Stowarzyszenie Polska-Ukraina – stowarzyszenie z siedzibą w łodzi, zarejestrowana w październiku 1999 roku. Firma powstała z inicjatywy trzech byłych konsulów Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie – Jack Geralt, Andrzej Rosińskiego i Zbignie ...

                                               

Towarzystwo Przemysłowców Polskich

Stowarzyszenie polskich przemysłowców – polska firma we Wrocławiu działa w lat 1868-1920, który jest najstarszym w swoim rodzaju Stowarzyszenia kupców, rzemieślników i pracowników handlu, niski poziom polskiej narodowości, która w końcu xix wieku ...

                                               

Wertykalny Syndykat

Pionowy Syndykat - hiszpańskiej organizacji Syndykalna, popularnie zwana wędkowanie konsorcjum. Można powiedzieć, że to było w placówce, dąży do swego istnienia nakłada ograniczenia przemieszczania się pracowników i walki klasy robotniczej. To by ...

                                               

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Związek liderów sektora usług biznesowych – Narodowa organizacja z siedzibą w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

                                               

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Związku pracodawców Polski, Rada winiarstwa – największego w Polsce organizacja zrzeszająca podmioty branży winiarskiej. Są one traktowane jako producenci, importerzy, dystrybutorzy i inne przedsiębiorstwa związane z krajowego rynku wina. Związek ...

                                               

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek rzemiosła polskiego i ogólnopolska społeczno-zawodowa organizacja pracodawców, działająca od 1933 roku. wcześniej, jako Związek Rzemieślniczej izby i Centralnego związku rzemiosła. Wspólnie z terenowymi organizacjami – 27 kreator izb, 479 ...

                                               

Absorpcja krajowa

Absorpcja towarów konsumpcyjnych, konsumpcji i inwestycji i wydatków rządowych. Dążenie do wzrostu krajowej absorpcji jest głównym powodem korzystania przez kraj od zagranicznych kredytów. W gospodarce, jest możliwe, że wielkość dochodu narodoweg ...

                                               

Asymetria polityki fiskalnej

Asymetria polityka Fiskalna związana z procesu podejmowania decyzji w polityce gospodarczej. To ekspansywnej polityki łatwiej zastosować, niż surowe zasady.

                                               

Atomizacja polityczna

Polityczna atomizacja-to zjawisko, które polega na adaptacyjne struktury systemu politycznego, jest już znany w starożytności.

                                               

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej

Automatyczna narzędzi polityki gospodarczej są narzędzia polityczne, które działają automatycznie, bez konieczności uruchamiania za każdym razem, gdy w gospodarce będzie coś nowego, cały proces podejmowania decyzji, a następnie obserwacją rzeczyw ...

                                               

Automatyczny stabilizator

Automatyczny stabilizator – pojawia się w makroekonomii efekt pasywnej polityki fiskalnej państwa, która automatycznie reagować na zmiany w sytuacji gospodarczej, automatycznie powoduje zmniejszenie drgań wyjściowy, bez konieczności podejmowania ...

                                               

Autonomiczny subsystem pobudzania

Autonomiczne podsystemy wzbudzenia, to jeden z podniecenia subsystemów. Odnosi się do elementów Zamkniętego systemu gospodarczego. Jest on utworzony automatycznie, bez ingerencji państwa. To w zasadzie zależy od celów podmiotów systemu gospodarcz ...

                                               

Bilateralna izba handlowa

Dwustronne izby - izby handlu dwustronnego, zajmujących zewnętrznej handlem. Są one zorganizowane w celu wspierania handlu między krajem, w którym powstała Izba, i w kraju, gdzie rozwój stosunków jest wychowanie. Przykładem takiej kamery, z siedz ...

                                               

Bitwa o handel

Bitwa o centrum handlowo – polityki gospodarczej Polski w latach 1947-1949, mające na celu zmniejszenie i likwidację sektora prywatnego, których istnienie było BPR gróźb odrodzenia kapitalizmu. Zapoczątkowało jej wygląd Hilarego Minka na Plenum K ...

                                               

Blokada ekonomiczna

Ekonomiczna blokada gospodarcza – to kompleks działań, podejmowanych przez państwo lub grupę państw, aby osłabić gospodarkę państwa блокадном przez izolację. Pakt Ligi Narodów, przewidziane w artykule 16, że blokada gospodarcza może być stosowany ...

                                               

Bojkot

Bojkot-to częściowe lub całkowite zaprzestanie handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmami, organizacjami lub państwem. Bojkot jest używany do protestu lub ciśnienia. Bojkot, czyli, aby zignorować kogoś lub coś podważyć jego prawa lub opin ...

                                               

Bojkot gospodarczy

Bojkot gospodarki – celowa działalność, polegająca na utrudnieniu lub zapobiec operacji i utrzymywać normalne stosunki gospodarcze z określonej osoby, przedsiębiorstwa lub państwa. Ekonomiczny bojkot przejawia się w rezygnacji zawrzeć z tą osobą ...

                                               

Cele redystrybucyjne

Celem Redystrybucyjne polityki gospodarczej jest dążenie państwa do korekty w główny dochód dla firmy. Dlatego, aby zrozumieć cele redystrybucyjne po raz pierwszy została sformułowana w końcu XIX wieku niemiecki ekonomista Adolpha Wagner. Wagner ...

                                               

Cele stabilizacyjne

Cele стабилизационной polityki gospodarczej-to dążenie państwa do zapewnienia: Stabilny w czasie poziom ceny. Wysoki stopień wykorzystania czynników produkcji. Bilansu płatniczego. (Balance of payments) Wysoki i stabilny wzrost gospodarczy. Cele ...

                                               

Cele strukturalne

Zadania strukturalnej polityki gospodarczej jest jej wpływ na strukturę wytwarzanego produktu społecznego i czynników produkcji, udział w procesie produkcji tego produktu, i, w szerszym sensie, to dążenie podmiotów gospodarczych na kształtowanie ...

                                               

Cele systemowe

Celem systemu polityki gospodarczej jest dążenie jej podmiotów w przypadku ustanowienia lub zmiany poszczególnych elementów i rozwiązań na system gospodarczy. Mogą one dotyczyć zarówno systemu gospodarczego organizacji i systemu zarządzania. W za ...

                                               

Chłodzenie gospodarki

Gospodarka chłodzenie stosowane w dziennikarstwie termin do opisu katastrofalnej polityki cięć budżetowych. Zdaniem krytyków chłodzenia gospodarki, przez jego zwolenników imprezy służą, przede wszystkim, aby ograniczyć wzrost. Niektórzy ekonomiśc ...

                                               

Choroba holenderska

Holenderska choroba gospodarki jest kryzys gospodarczy, wywołany otwarciem i intensywnej eksploatacji złóż zasobów naturalnych. Rezultatem będzie możliwość zwiększenia produkcji na eksport, co świadczy o zwiększeniu dostaw określonych czynników p ...

                                               

Citizens’ Climate Lobby

Lobby klimatu obywateli została założona w 2007 roku międzynarodową organizacją pozarządową, której siedziba znajduje się w Coronado, Ca, STANY zjednoczone ameryki. Trenuje i wspiera wolontariuszy, aby budować relacje z decydentów, aby wpływać na ...

                                               

Czarny budżet

Czarny budżet – określenie budżetu, który jest tworzony w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa narodowego. Zazwyczaj pokrywa wydatki na badania wojskowe. Jest tworzony z dochodów państwa lub korporacji w różnych formach, np. w formie specjalnego ...

                                               

Decyzjonizm

Decyzjonizm – gospodarczy termin oznaczający gospodarka, w której rząd ma znaczący wpływ bezpośredni. Termin jest związana z scentralizowanej gospodarki planowej, gdzie państwo skutecznie kontroluje produkcję i dystrybucję zasobów. W pierwotnym z ...

                                               

Deficyt ekonomiczny

Deficyt budżetowy – suma deficytów budżetu państwa, władz lokalnych, służby zdrowia, funduszy celowych i innych organizacji oraz świadczenia dla emerytów i budżetu, a następnie zmniejsza się na transfery drugim elementem ubezpieczenia społecznego ...

                                               

Deglomeracja

Deglomeracja – proces, którego celem jest spowolnienie wzrostu gęstości zaludnienia. Istnieją dwa rodzaje deglomeracji: aktywny i pasywny. Deglomeracja się dzieje w krajach, które są bardzo rozwinięte, w związku z rozwojem terenów, przeznaczonych ...

                                               

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

Ministerstwo rolnictwa, ministerstwo rolnictwa USA – ośrodek dla rządu USA, odpowiednik ministerstwa rolnictwa w innych krajach. Na czele Ministerstwa warto minister rolnictwa, który jest członkiem gabinetu prezydenta. Ministerstwo rolnictwa odpo ...

                                               

Depozyt importowy

Wpłaty od importu – władze zobowiązanie importera państwa-importera wprowadzić określony czas, pewna część wartości towaru musi importować na specjalny nieoprocentowane konto w banku. Wpłaty do importu jest jednym ze sposobów ograniczenia importu ...

                                               

Deregulacja

Deregulacja – zmniejszenie stanu wpływu na sferę gospodarczą kraju, czyli przede wszystkim na rynku, ze względu na brak ingerencji w ustalanie cen i jakości towarów i usług. To również pokonywanie regulacji prawnej na pracownika-line przez pracod ...

                                               

Dezindustrializacja

Dezindustrializacja lub odprzemysłowienie – odwrotnie industrializacji, proces, w którym zanik tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza przemysłu ciężkiego i branż pokrewnych. Co jednak głównym usprawiedliwienia dla ekonomicznej racjonalizacji i ...

                                               

Długoterminowe stopy procentowe

Długoterminowe stopy procentowe – stopy procentowe, oblicza się na podstawie długoterminowych obligacji państwowych lub porównywalnych papierów wartościowych. Powstają one na rynku kapitałowym. Długoterminowych stóp procentowych jest pieniężne kr ...

                                               

Dobre rządzenie

Dobre zarządzanie) jest jednym z trzech głównych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym. "Efektywne zarządzanie" odnosi się do procesu podejmowania i realizacji określonych decyzji. Dobre zarządzanie oznacza podejmowanie decyzji i działania ...

                                               

Dochodowa teoria pieniądza

Dochodowa teoria pieniądza – teoria, w której głównym obiektem zainteresowania są wpływy środków w tym badaniu, odnoszą się do źródeł ich powstawania, a także kierunków i metod dystrybucji i relacje między wielkością popytu i dochodu narodowego. ...

                                               

Dolaryzacja

Dolaryzacja – wprowadzenie nowej waluty, np. dolara jako waluty alternatywnej lub zamiast waluty krajowej do tego, aby użyć go jako środek płatniczy do obrotu środków wewnątrz kraju. Termin ten w zasadzie odnosi się do najbardziej popularnych świ ...

                                               

Dotacja celowa

Dotacje celowe-to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowania: Zadania do realizacji przez organizacje pozarządowe. Bieżących zadań własnych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego. Cele organu władzy wykonawczej. K ...

                                               

Dotacja podmiotowa

Subiektywne prezent – prezent obejmuje narzędzia dla osób, o których mowa w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, przeznaczonego wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności w zakresie określonym w ustawie lub umowie międzynarodowej. ...

                                               

Drenaż fiskalny

Drenaż podatków i wzrost realnego obciążeń podatkowych i realne dochody od podatków państwowych, gdy inflacja prowadzi do wzrostu nominalnych dochodów i stawia podatników w górnych przedziałach korzystne. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsc ...

                                               

Dumping monetarny

Wyrzucać pieniądze – gospodarczy termin, sztuczne utrzymywanie niskiego kursu. W celu zwiększenia konkurencyjności cen na towary oferowane przez krajowych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, innymi słowy, promocji eksportu. Niska siła na ...

                                               

Dumping socjalny

Dumping społeczno – konkretnego podejścia do pojęcia zrzucanie na innych, niż tradycyjnie ściśle stronie produktu. Termin ten opisuje sytuację, w której konkurencyjność marki lub produktu nie zwiększy się w wyniku czyste zasady, takie jak, na prz ...

                                               

Dynamiczna niespójność

Dynamiczna niespójność – definicja zjawiska, a mianowicie, że jednostki prowadzące politykę gospodarczą, podejmując decyzje gospodarcze, co jest pewnym odstępstwem od wcześniej przyjętych zasad, umów i deklaracji. Przyczyną odchylenia od określon ...

                                               

Efekt Balassy-Samuelsona

Efekt Samuelsona-Balassy hipoteza łącząca zróżnicowania poziomu cen, co obserwuje się w krajach o różnym poziomie wydajności w tych krajach. Z tej hipotezy wynika, że tempo wzrostu gospodarczego niż kraje rozwinięte w celu zwiększenia wydajności ...

                                               

Efekt Horndala

Szkolenia poprzez pracę-to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników w celu zwiększenia ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych działań w trakcie operacji. Wzrost wydajności pracy jest wynikiem praktyki, samou ...

                                               

Efekt kobry

Efekt kobry dzieje się podczas wykonywania pewnych czynności, mających na celu wywołać efekt przeciwny do zamierzonego. Termin ten jest używany w polityce gospodarczej, aby zilustrować sytuację, gdy środki podjęte w celu rozwiązania konkretnych p ...

                                               

Efekt Roosa

Różowy efekt negatywny wpływ na ofertę kredytu, w wyniku twardej polityki pieniężnej. Wzrost rynkowych stóp procentowych, ze względu na zaostrzenie przepisów pieniężno-kredytowych warunków prowadzi do spadku cen papierów wartościowych odbywa się ...

                                               

Efekt Rose’a

Efekt róże – zależność gospodarki, z opisem pozytywnego wpływu unii walutowej, wzrost wymiany handlowej między krajami członkowskimi. W 2000 roku, Andrew Rose opublikowała badanie, oparte na analizie gospodarek 186 krajów, które wykazały, że obro ...

                                               

Efekt tłumienia

Korekta wzrostu przychodów, który стимулировался niższych stóp procentowych odbywa się stopniowo. Wielkość popytu na pieniądz zależy od poziomu dochodu i stopy procentowej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie