★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 171
                                               

Państwo opiekuńcze

Państwo dobrobytu, państwo ubezpieczenia społecznego – koncepcja państwa i społeczeństwa powstała pod wpływem tak zwanej ekonomii dobrobytu zostały stworzone po ii wojnie światowej. Została ogłoszona w dniu, w szczególności, w latach 50-tych 80. ...

                                               

Paradoks globalizacji

Paradoks globalizacji opisano Daniego paradoks Rodrika nazwał ich zbyt trylematem globalizacji, wskazywać na konflikt między demokracją, nieograniczona globalizacji gospodarczej i autonomii lub suwerennością państw. Roderick dowodzi, że niemożliw ...

                                               

Podmioty polityki społecznej

Podmioty polityki społecznej – osoby prawne, które realizują społeczną politykę. Podmioty odpowiedzialne za zniszczenie, nierówności i wyrównanie poziomu życia ludzi w potrzebie, a także do poprawy ich sytuacji materialnej.

                                               

Pokolenie

Dla pokoleń, społecznych i biologicznych nauk termin, który ma kilka konotacji związanych z narodzinami, tworzeniem i prokreacją.

                                               

Polityka antynatalistyczna

Politykę Antynatalistyczną – polityki demograficznej, mające na celu ograniczenie urodzeń i przyrostu naturalnego. Antynatalistyczną polityki spopularyzowaniu w drugiej połowie XX wieku w krajach z wysokimi wskaźnikami przyrostu naturalnego w wyn ...

                                               

Polityka migracyjna

Polityka migracyjna – całokształt zasad i działań państwa z punktu widzenia międzynarodowej migracji, jak i państwo. Jego początki znajdujemy główny dylemat: kto wpuścił w państwie, i jednym z jego wykonaliśmy. Biorąc powszechne w stosunkach międ ...

                                               

Polityka neutralna

Neutralna polityka-polityka w dziedzinie ludności na jakość pasywnego, że mówi o tym, że procesy ludnościowe zdarzają się same z siebie i państwo nie powinno ingerować w nich.

                                               

Polityka pronatalistyczna

Polityka pronatalistyczna – demograficznej polityki, mającej na celu zwiększenie liczby urodzeń. Zasada ta wyraża się w tworzeniu przez państwo różnego rodzaju materialnych i moralnych zachęt do zwiększenia liczby dzieci w rodzinach i w otaczaniu ...

                                               

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności

Polityki państwa w odniesieniu do starzenia się ludności – zbiór systematycznych działań, które zostały przeprowadzone w celu reagowania na problemy starzenia się ludności. To państwowa polityka obejmuje działalność w takich dziedzinach, jak poli ...

                                               

Polityka rodzinna

Polityka rodzinna – można wyodrębnić część polityki społecznej, która stanowi system długoterminowych planów i jednoczesnego systemu rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władze publiczne na rzecz rodziny, jako podstawowej komórki ...

                                               

Pomoc środowiskowa

Pomóc środowisku - to pomoc pieniężna i niepieniężna przyznawana jest osobom, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku. Pomoc ta obejmuje: I świadczeń pieniężnych) zasiłki stałe - świadczenia obowiązkowe rację, właściwa każ ...

                                               

Potrzeby społeczne

Społeczne potrzeby wspólne potrzeby, których zadowolenie jest możliwe tylko dzięki istnieniu instytucji społecznych. Istnieją trzy główne rodzaje potrzeb: Kulturowe, związane z zasadami współżycia społecznego, może być z powodu braku lub naruszen ...

                                               

Praca interwencyjna

Prace interwencyjne oznacza wystąpienie w prawne urzędu pracy i pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy do określonej w umowie grupy osób w niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zawarcie umowy jest podstawą zwrotu k ...

                                               

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom i grupom społeczeństwa, wzmocnienie kontroli aspekty ochrony zdrowia w celu poprawy ich zdrowia i pomyślnego rozwoju zdrowego stylu życia, a także kształtowanie ekologicznych i innych ustawień indy ...

                                               

Pronatalizm

Pronatalizm – widzieć płodności propagujący. Główne postanowienia pronatalizmu możliwości podnoszenia: Dzietności rodzin. (Of childbearing families) Płodność. (Fertility) Ludnościowego wzrostu. (Ludnościowego growth) Konieczność osiągnięcia tych ...

                                               

Przymusowa sterylizacja

Wymuszona sterylizacja – programy społeczne, które pojawiły się na początku XX wieku, z reguły, w ramach tak zwanej negatywnej eugeniki, przeznaczony do zapobiegania rozmnażania się ludzi z niepożądanymi cechami charakteru. Wyspecjalizowane insty ...

                                               

Raport Skeffingtona

Raport rządu brytyjskiego raport Skeffingtona planowania przestrzennego, rozwoju miast i partnerstwa lokalnego opublikowana w 1969 roku. W powojennej wielkiej Brytanii rząd priorytetem stała się budowa nowych domów i mieszkań, ale w końcu lat 60- ...

                                               

Redukcja szkód

Redukcja szkód – wszelkie działania, których celem jest minimalizacja szkód i zagrożeń związanych z ryzykownym zachowaniem. Najczęściej termin "redukcja szkód" jest używany w odniesieniu do narkomanii i innych uzależnień. Międzynarodowy szkody, i ...

                                               

Regres społeczny

Regres społeczny to proces społeczny, który prowadzi do trwałej zmiany, która polega na przekształcaniu statusu społecznego. Społeczny regres jest przeciwieństwem postępu społecznego, czyli przejście od najlepszego do najgorszego stanu, jakości ż ...

                                               

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna – 1. kompleks działań, zaprojektowany, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym udział w życiu rodzinnym, społecznym i profesjonalny poziom jak najbliżej do innych ludzi, 2. proces przywracania osób niepełnosprawnych zdolnośc ...

                                               

Rehabilitacja zawodowa

Profesjonalna rehabilitacja – rodzaj rehabilitacji, mający na celu przygotowanie i przedstawienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co powinno nastąpić zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, i zdobyli wcześniej istniejących kwalifika ...

                                               

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny – kierowany proces społeczny, w którym następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla społeczeństwa lub społeczności zmiennych. Skierowanej sekwencji zmian, korzystnych dla tej społeczności jest zdefiniowany jako postęp społeczny. ...

                                               

Ryzyko niedołęstwa starczego

Ryzyko osłabienia" – jeden z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń społecznych. To odnosi się do osób starszych, które z powodu procesów pigment nie jest w stanie funkcjonować, a tym samym, są starczy niewydolności życiowej. Z niedołęstwem star ...

                                               

Sandwich generation

Kanapka generacji – socjologicznej koncepcji, odnoszące się do pokolenia dorosłych członków rodziny, które z różnych powodów powinny zawierać opieki, jak starzenie się rodzice i dorosłe dzieci, lub wnuki, w tym samym czasie trudniąc pracy. Po raz ...

                                               

Służby społeczne

Służby socjalne, – pojęcie polityki społecznej, co oznacza, że: Zgodnie z definicją autorstwa Barbary Szatur-Jaworskiej 2001: organizacji, grup zorganizowanych i osób indywidualnych zaangażowanych w szerokim sensie, praca, społecznych i innych, z ...

                                               

Światowe Forum Społeczne

Światowe Forum Społeczne odbywa się raz w roku spotkania z osobami związane z ruchem alternatywna globalizacja. Te spotkania w celu koordynacji kampanii na całym świecie, wymiany i opracowanie strategii dla organizacji i wymiany informacji między ...

                                               

UNRISD

ЮНРИСД naukowo-badawczy instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych dla rozwoju społecznego. Ten instytut został utworzony w 1963 roku. Jego działalność rozpoczęła się od 1 lipca 1964 roku. Jest on jednym z autonomicznych instytucji ONZ. Na począt ...

                                               

Usługi społeczne

W literaturze naukowej i aktów normatywnych nie ma jednej definicji, usługi. Według Mirosławy Janos-fotel usług społecznych są wszelkie działania ukierunkowane na człowieka, którego celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i ...

                                               

Wiara w miastach

350-stronicowy raport został opublikowany w grudniu 1985 roku i wprowadziła problemy społeczne, związane z tzw. priorytetowym miejskiej z priorytetowych kierunków miejskiej UPA po zamieszkach 1981 i 1985, spowodowanych zmianami wydaną przez rząd ...

                                               

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym

Wskaźnik ryzyka ubóstwa długi – udział osób w dwóch z ostatnich trzech lat nie miały dochody poniżej granicy ubóstwa, ustalonej na poziomie 60% średniego równoważnego zasobów rozporządzanych. Jest to jeden z kluczowych wskaźników społecznego wykl ...

                                               

Wyścig na dno

Wyścig o przetrwanie – to termin, który określa zjawisko ciągłego cięcia świadczeń społecznych, spowodowanych gwałtowną ramach międzynarodowej konkurencji, stałego obniżania podatków. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do wzrostu ubóstwa i mig ...

                                               

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w tworzeniu tego świadczenia, świadoma działalność, mająca na celu wysiłki FED, aby osiągnąć zamierzony cel, działania, psychicznego i fizycznego, przyjętych do realizacji celu. Poprzez działania os ...

                                               

Agencja pracy tymczasowej

Agencja tymczasowe usługi pośrednictwa pracy tymczasowej pracy są delegowane do realizacji na trzecia osoba, zwanej dalej "użytkowników, ludzi pewnych umiejętności i kwalifikacji z wykorzystaniem uzgodniony okres czasu. Tymczasowe pracy Agencji j ...

                                               

Akcja Z

Akcja – w komunistycznej Czechosłowacji, tzw. nieodpłatnej pracy na rzecz społeczeństwa, jak zwykle w święta, zależy oficjalną propagandą jak dobrowolne. Sprzedaż akcji rozpoczęła się w 1959 roku, zgodnie z ustawą 14 / 1959. Symbol używany w nazw ...

                                               

Arbeitsamt

Arbeitsamtu – praca, władza państwowa w hitlerowskich Niemczech uczestniczą we wszystkich etapach zatrudnienia. Na okupowanych ziem polskich, pierwsze arbeitsamty wystąpił we wrześniu 1939 roku. Pracował głównie z represjami narzucony przez polak ...

                                               

Chałtura

Шафак – zjawisko płatną pracę. W potocznym języku oznacza działalność motywowaną relacje tylko zarobkowymi. W wielu przypadkach oznacza to kompromis i może spowodować uszkodzenie obrazów artysty. Sefac ma zdecydowanie negatywne znaczenie. W ogóln ...

                                               

Coworking

Coworking – możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na zajmowanym miejscem, najczęściej w biurze jest używany, głównie tak zwanych freelancerów. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój powierzchni coworkingowych sektora. Ich zaletą ...

                                               

Czas pracy

Praca – pojęcia prawne regulujące czas pracy konkretnego pracownika i jego organizacja. Na pewnym pracownikowi za czas pozostaje w dyspozycji pracodawcy, przedsiębiorstwa lub innego miejsca wyznaczonego do wykonywania pracy. Wymiar czasu pracy w ...

                                               

Deputat (ekonomia)

Posłów – część wynagrodzenia jest dostępny w naturze, na przykład węgla dla górników, drewno do leśników. Parlamentarzyści mogą być również przesłane w formie ekwiwalentu pieniężnego. Typ i deputatu rozmiar zazwyczaj, określa układ zbiorowy pracy.

                                               

Europejska strategia zatrudnienia

Europejska strategia zatrudnienia – zbiór podstawowych zasad i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia. Pan ma swój początek w traktacie amsterdamskim podpisanym liderami wtedy ...

                                               

Europejski Urząd ds. Pracy

Europejska agencja do spraw pracy – planowane do uruchomienia w roku 2019 zdecentralizowane Agencje Unii Europejskiej powinno, zdaniem twórców deklaracji, w celu zapewnienia rzetelnego, szybkiego i skutecznego egzekwowania przepisów prawa Unii do ...

                                               

Harmonogram pracy

Harmonogram - szczegółowe plany i rozkłady czasu pracy dla danego pracownika lub grupy pracowników w siedzibie firmy. Na wykresie uwzględnione zostaną wszystkie poszczególne dni i godziny pracy, działają w określonym okresie czasu. Przyznał on ró ...

                                               

Indeksacja płac

Indeksacja płac – regulacja poziomu płac do wzrostu cen i kosztów życia. Podstawą do waloryzacji wynagrodzeń wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi, co pozwala automatycznie dostosować wysokość nominalnych zobowiązań, skutki inflacji, a co za ty ...

                                               

Karta Różnorodności

Karta różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zakresie zatrudnienia, niezależnie od płci, rasy, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, wieku, niepełnosprawności lub religii.

                                               

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Krajowe centrum promocji zdrowia w miejscu pracy – wiodący w Polsce, Centrum Badań i wdrażania popularyzacji koncepcji promocji zdrowia na stanowiskach pracy, nauka warunków i wyników tego procesu i konsultowaniem i realizacji zakładowych program ...

                                               

McJob

McJob – potoczne określenie niskopłatnej pracy, które nie wymagają wielkich umiejętności, nie ma szans na awans. Termin ten pochodzi od Mcdonalda, nazwa amerykańskiej sieci barów fast-food, pracujących na całym świecie, zatrudniająca 31 tys. baró ...

                                               

Nakaz pracy

Nakaz pracy – praca przymusowa pobór mocy w krajach, gdzie rządzi partia Komunistyczna. On na poprawę rozwoju gospodarczego, likwidacji bezrobocia i wzrost poparcia dla rządu. Jednym z ciekawszych zadań było RTI. Do tego, aby pracować, ma bezpośr ...

                                               

Norma czasu pracy

Robocza norma czasu – norma, która określa, czy termin operacji. Służy również do oceny powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa. T = TPZ / N, tj. N – ilość sztuk Można wyróżnić czas pracy: Normowany. Nienormowany.

                                               

Polityka zatrudnienia

Polityka zatrudnienia – czynnych, oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy zgodnie z potrzebami gospodarki i zachowania równowagi interesów pracodawców i pracowników. Jego początki pochodzą ze znanego w XIX wieku wpływ instrumentów w polity ...

                                               

Praca sezonowa

Praca sezonowa – praca, wykonywana przez część roku, przypisane do konkretnego sezonu, czyli właściwej porze roku, zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. Sezonowe prace wykonywane są przez osobę fizyczną, zgodnie z postanowieniami kodeksu Pracy f ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie