★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 172
                                               

Produkcja faktyczna

Produkcji realnych dóbr, faktycznie wytworzonych w gospodarce. W gospodarce rynkowej poziom rentowności sprzedaży. Jeśli jest odpowiedni popyt na produkt, rzeczywista produkcja może wyjść na poziom produkcji, potencjał. Jednak, jak zwykle, z powo ...

                                               

Produkcja masowa

Masowa produkcja jest jednym z rodzajów produkcji. Jest produkcja dużej ilości podobnych produktów w tej samej technologii. Ma bardzo mały zasięg, ale znaczną ilość produktów. Wykonywać duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Wymagane jest systematycz ...

                                               

Produkcja seryjna

Seryjna produkcja typu produkcji, przy którym ilość produktów wytwarzanych w raz wyżej, i tworzą tak zwane partii lub serii. Produkty mogą być wyjątkowa, tj. jednorazowe lub powtarzające się w ciągu okresu sprawozdawczego. Okresy powtarzalności m ...

                                               

Seria produkcyjna

Zadysponowana na ilość produktów określonego rodzaju lub projektu. Kilka produkcji seryjnej w produkcji powtarzam może odnosić się do tego samego lub podobnych ilościowo, wielkość serii, tym samym formalnie wzoru produktu. Kolejna produkcja seryj ...

                                               

Stosunki produkcji

Stosunki produkcji - termin używany w teorii Karola Marksa, sens relacje interpersonalne, które powstają w związku z procesem produkcji. Powstają w ten sposób, konieczne i niezależne od woli człowieka. Dla stosunków należą: posiadanie, relacje wł ...

                                               

Środki produkcji

Środki produkcji – środki materialne, niezbędne w procesie produkcji. Dzieli się je na przedmioty pracy, surowce, materiały i półfabrykaty i narzędzia pracy, tj. zakładów, fabryk, ziemi, w tym w kopalniach, rafineriach i kopalni soli, maszyny i n ...

                                               

Techniczne przygotowanie produkcji

Techniczne przygotowanie produkcji, TPP jest częścią przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Inna nazwa konstrukcyjno-technologicznego przygotowania produkcji. W wąskim znaczeniu, odnosi się do przygotowania dokumentacji, techniki i technologii ...

                                               

Zakład produkcyjny

Zakład – przedsiębiorstwo, w którym pracuje kilku pracowników, wykonujące określone zadania w różnych gałęziach gospodarki.

                                               

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych – źródła ryzyka w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa są, w szczególności, w przypadku braku wiedzy na temat przyszłości funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firmy produkcyjnej w produkcj ...

                                               

Ziemia (ekonomia)

Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji dwóch innych miejsc pracy i kapitału. Dostępność terenu pozwala ci uzyskać dostęp do złóż kopalin i minerałów, daje korzyści dla właściciela lub przeznaczonym do budowy, magazynowych i innych ...

                                               

Zwinne wytwarzanie

Elastyczna produkcja – koncepcja taka organizacja produkcji, która zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie szybkiego reagowania, ciągłe doskonalenie jakości, społecznej odpowiedzialności i koncentracji na potrzeby odbiorcy. Te ...

                                               

Rynek (ekonomia)

Rynek – grupa mechanizmów, które stykają się z producentów do konsumentów. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w których one występują. W warunkach konkurencyjnego rynku polega na określeniu ceny i ilości towaru. To t ...

                                               

Analiza rynku

Analiza rynku-to grupa działań, które ukierunkowane na tworzenie warunków dla racjonalnego podejmowania decyzji dotyczących bieżących usług na rynku we wszystkich aspektach na podstawie przeprowadzonego badania rynku. Wykorzystuje dane uzyskane w ...

                                               

Badania rynku

Badanie koniunktury na rynku – Zespół działań mających na celu gromadzenie informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczyny, warunki i trendy. Celem badań rynku jest uzyskanie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych, takic ...

                                               

Czarny rynek

Czarny rynek – określenie kolokwialne znaczenie jako przekształcenie nielegalnych towarów i usług, a także wszelkie obrót odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami. Czarny rynek, w szczególności na podstawie: Handel nielegalnymi towarami. (Tra ...

                                               

Funkcje rynku

Funkcje produkcji – poprzez istnienie rynku jest społeczne potwierdzenie zgodności produkowanych towarów, w wyniku czego stają się towarami, a także możliwość rezygnacji z towaru na rynek, czyli ludzie po prostu nie kupować produkty. Alokacyjna f ...

                                               

Hipoteza rynku efektywnego

Hipotezę efektywnego rynku – hipoteza widziana w dziedzinie finansów, zgodnie z którym w każdej chwili cena papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje o nich. Po raz pierwszy hipotezę efektywnego rynku uznano w 1 ...

                                               

Lokalny System Wymiany i Handlu

Lokalne systemy wymiany i handlu jest lokalnym, organizacji non-profit system handlu, w którym towary i usługi są wymieniane bez konieczności usuwania i wykorzystania pieniędzy. System ten pozwala listy lub bazy danych, która zawiera informacje n ...

                                               

Magic Quadrant

Magiczny Kwadrant Gartner – nazwa dla szeregu badań rynku firmy amerykańskiej firmy Gartner Inc., w wiodących naukowo-doradczej. Dla Gartnera, "magicznego kwadrantu" prowadnice w przeprowadzeniu analizy jakości dla poszczególnych rynków, kierunki ...

                                               

Niedobór rynkowy

Deficyt na rynku-sytuacja, w której wielkość popytu na czynnik przekracza wielkość podaży przy danej cenie na rynku.

                                               

Płynność rynku

Płynność rynku - ekonomiczne zjawisko, a mianowicie, że na rynku jest jakieś prawo, można dokonywać transakcji. Jeśli te operacje mogą być wykonywane bez ograniczeń, mówimy, że rynek ликвиден. Brak płynności na rynku jest zgodna z stan niezdolnoś ...

                                               

Rynek prognostyczny

Prognostyczna rynku jest bardzo podobny na giełdzie papierów wartościowych. Różni się tym, że przedmiotem sprzedaży jest wynikiem przyszłe wydarzenia. Również - co bardzo ważne - ceny tworząc na rynkach przewidzieć kurs gry na giełdzie jest już n ...

                                               

Równowaga rynkowa

Równowaga na rynku w mikroekonomii sytuacji na rynku konkurencyjnym, gdy krzywa popytu przecina się z krzywą podaży przy ustalaniu ceny równowagi i ilość transakcji w równowadze. W takiej sytuacji rynek został oczyszczony, czyli wielkość popytu j ...

                                               

Rynek elektroniczny

Pojęcie rynku elektroniki, znany również jako wirtualny rynek, powstałe w latach 80-tych. w pracach grupy badawczej z Massachusetts institute of technology. W literaturze nie ma jednolitych i powszechnie przyjętych definicji e-rynku. Wielu autoró ...

                                               

Rynek konsumenta

Rynek konsumencki – sytuacji rynkowej, w której publiczność, z powodu nadmiernej podaży towarów, są w najlepszym taktycznym pozycji w stosunku do producentów tego gówna. Odbiorca mając wybór produktów różnych producentów i usług od różnych sprzed ...

                                               

Rynek producenta

Market maker – to sytuacja rynkowa, w której producenci, biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na określone towary, silniejszą pozycję w stosunku do kupujących. Z powodu istniejących braków na rynku, producenci muszą szukać klientów usług m ...

                                               

Rynek towarowy

Towarowy rynek – rynek, na którym handluje towarami takimi jak metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydzy, kawy, soi, ryżu, cukru, pszenicy. Na tym rynku towarem jest podstawą narzędzia, a waluta dolar lub euro.

                                               

Rynek turystyczny

Turystyczny rynek - wszystkie relacje, związane z ekonomicznym aspektem turystyki. Kolekcja jako potencjalnych i rzeczywistych nabywców produktu turystycznego. Sprzedawców, ponieważ klienci określają, co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunk ...

                                               

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny – system prawny Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego w St-p 26. 2 sfery, który określa ją jako: "przestrzeń bez granic wewnętrznych, w których będzie zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodni ...

                                               

Spekulacja

Spekulacja jest jednym z powodów transakcji kupna-sprzedaży. Celem spekulacji osiągnie określony dochód za pomocą oczekiwanych zmian cen. Obiekty tych operacji najczęściej są instrumenty finansowe, materialne lub nieruchomości. Charakterystyka sp ...

                                               

Wolny rynek

Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr następuje w wyniku transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w zasadzie dobrowolności ustalonych cen. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie były rozprowadzane są jakieś ograniczenia lub ...

                                               

Specjalna strefa ekonomiczna

Specjalna strefa ekonomiczna – dedykowany administracyjnej części terytorium kraju, w której działalność gospodarcza prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwa znajdujące się w SSE, mogą uzyskać, w szczególności państwową pomoc w p ...

                                               

Dubai Media City

Dubai Media City, wchodząca w skład Dubai Holding, jest strefą wolną od podatku w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został zbudowany przez rząd Dubaju i staje się regionalnym centrum organizacji, MEDIA, prasa, dostęp do internetu, dział ...

                                               

Multimedia Super Corridor

Суперкоридора – specjalnej strefy ekonomicznej, wyznaczony przez federalny rząd Malezji, która zapewni ci szybki rozwój gospodarki opartej na wiedzy i szybki dostęp do informacji. Zajmuje powierzchnię o wymiarach 15 x 50 km, która rozciąga się mi ...

                                               

Pudong

Szanghaj-pudong, oficjalnie nowa dzielnica Pudong-jest to obszar, w wschodniej części miasta Szanghaj, na wschodnim brzegu rzeki Huangpu. Ma status specjalnej strefy ekonomicznej. Pierwszy kierunek projektu został stworzony w 1990 roku. Od samego ...

                                               

Specjalna Strefa Ekonomiczna Rajin-Sonbong

Specjalna strefa ekonomiczna Раджин-Сонбон – o powierzchni 746 km2 specjalnej strefy ekonomicznej w Korei Północnej, na granicy z Chinami i Rosją. Został utworzony w 1991 roku w celu pozyskania stabilnej walucie obcej. Jej stolicą jest miasto Ras ...

                                               

Specjalne strefy ekonomiczne Chińskiej Republiki Ludowej

Specjalne strefy ekonomiczne – terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, poświęcona administracyjnych i trafnie z ich terytorium, w celu przywrócenia kapitału zagranicznego.

                                               

Zhuhai

Zhuhai-miasto na status prefektury w chińskiej prowincji Guangdong, na granicy z Makau. Nazwa Zhuhai oznacza Perła morza. Miasto ma status specjalnej strefy ekonomicznej i jest częścią największej metropolii świata, znany jako Delta rzeki Perłowe ...

                                               

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze

Statystycznej klasyfikacji klasyfikacja systemów ekonomicznych dotyczących różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w celu usystematyzowania i ujednolicenia rachunkowości źródłowych i statystycznych w badaniach.

                                               

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska klasyfikacja działalności – uporządkowany zestaw działań społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja przedsiębiorczości, która działała w Rosji w latach 1997-1999. Został opracowany na podstawie projektu, ...

                                               

International Standard Industrial Classification

Międzynarodowa standardowa klasyfikacja wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, ISIC – stworzony statystycznej klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. ekonomicznych.

                                               

Klasyfikacja gospodarcza

Klasyfikacja gospodarki narodowej odbywa się według dwóch kryteriów: Gospodarczej. (Economic) Organizacyjne. (Organizational) Klasyfikacja podmiotu gospodarczego gospodarki narodowej odbywa się na charakter działalności określa jej podział na obs ...

                                               

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

Klasyfikacja podstawowych typów narzędzi - usystematyzowany wykaz obiektów środków trwałych, tj. środków i przedmiotów trwałego użytku, zaliczonych do środków trwałych zgodnie z funkcjonalnym przeznaczeniem tych obiektów wykonywać w procesie prod ...

                                               

Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Klasyfikacja towarów i usług – klasyfikacja rodzajów działalności stosuje się w Polsce od 1991 roku. do końca czerwca 1999 roku. Prezentowane są odpowiednikiem polskiej klasyfikacji produktów według działalności SPD. Był sześciopoziomową klasyfik ...

                                               

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Klasyfikacja zawodów i specjalności z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Poszczególne grupy zawodu, specjalizacji, na coraz bardziej powię ...

                                               

NACE

КВЭД – klasyfikacja składa się z szeregu liter i cyfr odpowiadających pięciu poziomach klasyfikacji. Pierwsze cztery poziomy są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W tym samym czasie, dopuszcza się zróżnicowanie piąty poziom klasyfik ...

                                               

NAICS

НАИКС – nastąpił w 1997 roku, system klasyfikacji różnych działań, mających na celu wymianę istniejącej standardowej przemysłowej klasyfikacji SIC i jednolitej klasyfikacji dla całej Ameryki Północnej, ustawiając go jak z międzynarodową klasyfika ...

                                               

Nomenklatura scalona

W połączeniu nomenklatura połączeniu nomenklatura towarów handlu zagranicznego – podstawowy element wspólnej taryfy celnej. Pozwala do klasyfikacji towarów w transporcie międzynarodowym, tworzenie systemu, który pozwala na identyfikację towaru. J ...

                                               

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumiane jako gotowe produkty działalności budowlanej, niezależnie od jej form organizacyjnych. Klasyfikacja ta jest używana w dziedzinie statystyki i rach ...

                                               

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska klasyfikacja towarów i usług-jest to pierwszy polski klasyfikacji towarów w polskich obrót gospodarczy. Termin narzędzia odnosi się do produktów i usług. Produktów, surowców, półproduktów, produktów gotowych i końcowego węzłów i części – w ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie