★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 315
                                               

Archives of Psychiatry and Psychotherapy

Archiwa psychiatrii i psychoterapii – międzynarodowe czasopismo naukowe psychiatrii i psychoterapii, został założony w 1999 roku. Ciało założyciela dziennika - Rosyjskie towarzystwo psychiatryczne. Wydany w języku angielskim, komitet Redakcyjno-w ...

                                               

Aura (czasopismo)

Aura – Ogólnoukraiński miesięcznik popularnonaukowy podstawowe naukowo-techniczne, organizacji zajmującej się edukacją i ochroną środowiska. Wydawnictwo Sigma-nie sp. Z. O. o. i finansowanych z Narodowego funduszu ochrony środowiska i zarządzania ...

                                               

Barbarzyńca (czasopismo)

Pismo antropologiczne Barbarzyńcy – czasopismo naukowe, wydawane w Krakowie Stowarzyszenie antropologiczne "archipelagi kultury" w ramach współpracy wśród uczniów, studentów i absolwentów Instytutu etnologii i antropologii uniwersytetu jagiellońs ...

                                               

BazTech

BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych polskich czasopismach naukowych i technicznych, oprócz artykułów w dziedzinie nauk technicznych pisze wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, odnosi się do zasobów wirtualne ...

                                               

Biuletyn Prasoznawczy

Biuletyn Prasoznawczy jest jednym z najstarszych polskich czasopism prasoznawczych. Założony w 1957 roku z inicjatywy członków Krakowskiego centrum badań Prasoznawczych. Redaktorem naczelnym był jan Kalkowski, spędził tylko 2 z dubbingiem pokoje. ...

                                               

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

U. z wojskowej akademii technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego, najstarsze czasopismo naukowe, wydawane przez wojskowej akademii technicznej w Warszawie. Nieprzerwanie ukazuje się od 1952 roku. W czasopiśmie publikowane są prace związane tema ...

                                               

Borussia (pismo)

"Borussia" – regionalny magazyn literacko-historyczno-kulturowego na leczenie krajowym i międzynarodowym, opublikowanych w Olsztynie w 1991-2017 lat przez kulturalna społeczność "Borussia". Wziął tematy z Borderlands i kontakt z polsko-niemieckie ...

                                               

Cahiers ERTA

Cayeux Эрта – półrocznik naukowy magazyn opublikował w wydawnictwie uniwersytetu Gdańskiego, jest platformą wymiany badań we współczesnej literatury francuskiej. Czasopismo stara się przede wszystkim do rozwoju, co stanowi istotę literatury, a mi ...

                                               

Chemical and Process Engineering (czasopismo)

Chemicznych i procesów technologicznych – czasopismo naukowe wydawane przez Komitet chemicznej i експлуатационной inżynierii Polskiej akademii nauk, w którym publikowane są artykuły dotyczące różnych procesów i operacji na jednostkę, np. Wyniki b ...

                                               

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe

Porównawczych Badań Ekonomicznych. Środkowej i Wschodniej Europy - czasopismo naukowe wydawane przez wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, dyscypliny: nauki społeczne i ekonomiczne. Redakcja czasopisma jest Instytut ekonomii, katedra socjologii eko ...

                                               

Computer Science (czasopismo)

Informatyka – anglojęzyczny, międzynarodowy czasopismo naukowe, wydawane akademii górniczo-hutniczej z 1999 roku. Redakcja dziennika są pracownicy wydziału EAIiE.

                                               

CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology

Magazyn CyberEmpathy komunikacji wizualnej – transdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom komunikacji wizualnej, pod redakcją Andrew Głowackiego i wydane Marika na lata 2011-2016. W latach 2013-2016 magazyn został w części b list ...

                                               

Czas Kultury

"Czas kultury" - kwartalnik kulturalno-społecznego zjawiska, 1985. w niezależnym przypadku, a oficjalnie od 1990 roku. Wydawca z grudnia 1999 roku. Stowarzyszenie kultury czasu, który podejmuje inicjatywy związane z promowaniem działalności nauko ...

                                               

Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym

Magazyn poświęcony prawom i umiejętności życia politycznego – miesięcznik, wydany w Krakowie w latach 1863-1869 Michael Koczyńskiego - profesor uniwersytetu jagiellońskiego. List był na wydziale prawa i administracji Krakowskiej uczelni, opubliko ...

                                               

Czasopismo Techniczne

Techniczno – dwa razy w tygodniu, organ polskiego społeczeństwa na Politechnice, wydanym we Lwowie w latach 1883-1939. Opisano, technologii, edukacji, Politechniki, przemysłowego rozwoju. Od 1946 roku, wydany przez uniwersytet techniczny w Krakowie.

                                               

Ćwiczenia Naukowe

Naukowe zajęcia – historia literatury naukowej, wydany w Warszawie w 1818 roku. Wskazał, że 6 tygodni z grupą ramię byłych uczniów liceum комарнитского. W czasopiśmie była, w szczególności, pierwszy raz rozmowa Зоряна Dołęgi-Chodakowskiego. "O Sł ...

                                               

E-finanse

"e-ministerstwo Finansów", polski kwartalnik naukowo, jest dostępny w formie online omawiano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej finansów. Magazyn ukazuje się od 2005 roku. w Wyższej szkole informatyki i zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ww ...

                                               

E-Informatica Software Engineering Journal

e-Informatyka inżynieria Oprogramowania czasopisma anglojęzycznego czasopisma naukowego w skali międzynarodowej, który wydaje Wrocławski uniwersytet techniczny z 2007 roku. Redakcja dziennika są pracownicy katedry inżynierii oprogramowania na wyd ...

                                               

European Spatial Research and Policy

Europejskich badań politycznych i przestrzenno-czasopismo naukowe wydawane przez wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, zajmujących się problemem organizacji przestrzeni na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadnarodowe aspekty społecznej i gospodar ...

                                               

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozofia, społeczne i demokratyczne edukacja – wydane czasopismo naukowe z filozofii 2012. Magazyn został założony w 2012 roku w Instytucie filozofii Uniwersytetu. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej założyciel i redaktor-w-główny filozof Piotr W. ...

                                               

Folia Horticulturae

Film horticulturae jest czasopismo polskiego towarzystwa nauk ogrodniczych, w którym publikowane są oryginalne prace badawcze, krótkie komunikaty i opinie wszystkich działów ogrodnictwa. Magazyn ma charakter otwartego dostępu indeksowanych do 25 ...

                                               

Fragile (czasopismo)

Kruche-to kwartalnik, wydawany od 2008 roku. przez Śródmiejski ośrodek kultury w Krakowie, opublikowanych w formie drukowanej i elektronicznej. W czasopiśmie publikowane są artykuły związane ze współczesną kulturą i nauk humanistycznych, głównie ...

                                               

Grunwaldzkie Konteksty

"Kontekstach Miasto" – Rocznik opublikował badania w okresie 2003-2010 za pomocą ogólnopolskiego programu ruchu i metodyczne Związku polskich Harcerstwo "społeczność zespołu Grunwaldzkich" z siedzibą w Olsztynie. Publikacja skierowana jest przede ...

                                               

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Nauki humanistyczne i przyrodnicze czasopismo naukowe, pokazując z 1994 roku, najpierw w Art w Olsztynie, to do zarządu wojskowo-medycznego służby w Olsztynie, publikuje artykuły w dziedzinie nauk humanistycznych i językoznawstwa, nauk przyrodnic ...

                                               

Humanum

Międzynarodowe badanie się mylić w społecznych i naukach humanistycznych półrocznik wydawany od 2008 roku przez Instytut wydanie się mylić w Warszawie. Redaktor naczelny-profesor, doktor habilitowany Paweł Czarnecki.

                                               

Indigena

Rdzennej ludności czasopismo naukowe wydawane od 2011 roku produkcji. Na razie wyszło trzy numery magazynu.

                                               

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Międzynarodowy magazyn matematyki stosowanej i informatyki czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, wydane wspólnie przez uniwersytet Zielonogórski i Olsztyn towarzystwo naukowe, począwszy od 1991 roku.

                                               

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

Interdyscyplinarny magazyn w skali międzynarodowej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia: stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, polityki, nauki i społecznej politologiczne. Wszystkie teksty wedł ...

                                               

Jagiellonian Journal of Management

Jagielloński dziennik zarządzania u. z Instytutu ekonomii, finansów i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie zostanie wydany w 2015 roku. Angielski magazyn naukowy, który jest pokazany w kwartalnym przeglądarki online, która jest p ...

                                               

Journal of Animal and Feed Sciences

Czasopismo o zwierzętach i nauk paszy-to рецензируемый czasopismo naukowe wychodzi raz na kwartał, publikowane są artykuły z fizjologii, żywienia, hodowli, genetyki i biotechnologii zwierząt i paszoznawstwa. Magazyn, który jest kontynuacją roczni ...

                                               

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Historia matematyki stosowanej i informatyki, mechaniki-to naukowy międzynarodowy czasopismo, kwartalnik, wydawany przez wydawnictwo Częstochowa Politechnika z 2002 roku. W okresie 2002-2012 magazyn został wydany pod nazwą centrum Naukowo-badawcz ...

                                               

Journal of Elementology

Magazyn элементологии jest kwartalnik Towarzystwa Magnezologicznego ich. Profesor Julian A. w Lublinie została opublikowana z udziałem Warmińsko-Mazurskim uniwersytecie w Olsztynie. Magazyn strzelił - jeśli 0.684, 5-letnia 0.779, MNiSzW – 15 punk ...

                                               

Karta (kwartalnik)

Mapa – magazyn, do którego doszło w styczniu 1982 roku w Warszawie w podziemnej gazety, publicystyczne. W końcu - i, nie zważając na represje ze strony władzy komunistycznej - koncentruje się na prezentacji relacje ludzi, dążących do wolności w ś ...

                                               

Koncept (czasopismo)

Magazyn Academic "pojęcie" polsko – bezpłatny miesięcznik akademickiego dla studentów, doktorantów, menedżerów, klasy średniej i kadry akademickiej, opublikowany w listopadzie 2012 roku przez Fundację wspierania inicjatyw młodzieżowych. Pismo odn ...

                                               

Konteksty Kultury

Konteksty kultury – czasopismo naukowo-dydaktycznych uczelni w Bielsku-Białej. Od 2005 roku. z dziesięciu pokoi. Dokumenty w kontekście kultury" pozostają tematycznie i less methodologically są dość zróżnicowane, ale ich tematyka w większości tek ...

                                               

Krakowskie Pismo Kresowe

Krakowski list od wschodnich krańców Polski – czasopismo poświęcone historii i kulturze wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Pismo ukazuje się od 2009 roku. Patronat naukowy nauki nad nim wydziału międzynarodowych i politologicznych uniwe ...

                                               

Krzysztofory (pismo)

Krzysztofory. Zeszyty naukowe muzeum Historycznego miasta Krakowa – Rocznika opublikowane w Kraków z 1974 roku wydanie muzeum historycznego miasta Krakowa. Rocznik publikuje teksty, głównie z zakresu historii Krakowa, Kraków historia sztuki i kol ...

                                               

Muzealnictwo (rocznik)

Музееведение – Rocznik, który od 1952 roku, został założony i przez długi czas pod red. prof. Kazimierz Malinowski. Pismo publikuje artykuły, eseje i recenzje na polskim muzeologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Asortyment jest na ...

                                               

Nasze Korzenie

Nasze korzenie – polski magazyn naukowy, wydawany przez Moskiewskim muzeum w Płocku. Część elektroniczna wersja czasopisma jest dostępna w czasopism, baz danych w Mazowszu kultury i sztuki.

                                               

Nautologia (czasopismo)

Kwartalnik Nautologia, który znajduje się w Gdyni i Szczecinie w 1966 roku. Wydawca polskiej Nautologiczne społeczeństwa. Opublikowane w artykułach naukowych, związanych z tematyki morskiej.

                                               

Niepełnosprawność (kwartalnik)

Niepełnosprawność: Pytania, Problemy, rozwiązania – polskiej naukowej kwartalne publikowane w Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2015 roku, redaktor naczelny-Krzysztof stali, a także przewodniczący rady program ...

                                               

Notatki Płockie

Uwagi Płockieбыл – to nieprzerwanie od 1956 roku kwartalnik towarzystwa naukowego. Redaktor naczelny Grzegorz Голебивски. W wydanie zawiera, w szczególności, dr inż. Kruszewski Zbigniewa). Prof. dr hub. Michael Marian Гжибовский. Obecnie magazyn ...

                                               

Nowy Pamiętnik Fizjograficzny

Nowy magazyn fizyczno-geograficznych badań magazyn, wydawany w Warszawie Fizjograficzne społeczeństwa. Prac naukowych, opublikowanych w języku polskim wraz z angielskiego cv. Obawy badań środowiskowych – faunistyki szczególnie Wskazówka faunistyk ...

                                               

Ochrona Zabytków

"Ochrona zabytków – specjalistyczny magazyn, który nieustannie pokazuje, pod stałym tytułem, z 1948 roku. Poświęcony sprawach dotyczących utrzymania i zwiedzania obiektów zabytkowych, jest spadkobiercą idei, które zostały wyprodukowane w latach 1 ...

                                               

Opuscula Musealia

Opuscula Musealia – Rocznik muzeum uniwersytetu jagiellońskiego, który od 1986 roku. Poświęcone zabytkom, w muzeum i problemy muzeologicznej. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

                                               

Pamięć i Przyszłość (kwartalnik)

Pamięci, a przyszłość-to kwartalnik popularnonaukowy, wydawany centrum "pamięć i przyszłość" we Wrocławiu. Opublikowany w artykule dziennika tematy związane z analizowanego powojennej historii ziem zachodnich.

                                               

Pamiętnik Literacko-Naukowy

"Pamiętnik-literacko-naukowy magazyn" opublikowane recenzje pomoc naukową obozach w Fryburg w Szwajcarii. Obóz we Freiburgu został stworzony dla polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, aby dać im możliwość studiować w lokalnym uniwersyteci ...

                                               

Pieniądze i Więź

Pieniądze i komunikacja – polski interdyscyplinarny kwartalnik czasopismo naukowe, odnoszące się do ekonomicznych, prawnych, społecznych, edukacyjnych i pytania filozofii, etyki i historii gospodarczej. Czasopismo związane ze środowiskiem banków ...

                                               

Polish Journal of Chemistry

Magazyn Chemia nieistniejącej polskiej naukowej miesięcznik, wydawany przez polskie społeczeństwo, substancję chemiczną, która znajduje się w 1921-2009 roku w sprawie chemii w głównej według dziennika cytat wiadomości 2011 – jeśli 0.393.

                                               

Polish Journal of Environmental Studies

Dziennik badań środowiskowych polskiej raz na dwa miesiące ukazuje się w języku rosyjskim z 1996 r., na problemy inżynierii środowiska i gospodarki miejskiej, na przykład, metody badania, ilości zanieczyszczeń ze środowiska, procesów ruchu i tran ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie