★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 318
                                               

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteki społeczeństwa i studentów prawnych naukowej organizacji uniwersytetu jagiellońskiego studentów wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie, założona w 1851 roku. Do 2014 roku pracował naukowy kółko, i na 7 st ...

                                               

Towarzystwo Czytelni Ludowych

Czytelnia towarzystwa narodowo – Polska edukacyjnej organizacji z siedzibą w zasadzie w Poznaniu w 1880 roku. Później, obsługujących cały stan Prus – Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie w Gdańsk, Warmia i Mazury, dolny i Górny Śląsk. Organizacja t ...

                                               

Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Towarzystwo naukowej pomocy dla młodzieży Wielkiego Księstwa Познанского - organizacja społeczno-wychowawczej, założony w 1841 roku Carl Marcinkowskiego i Matthew Mielżyńskiego. Dożywotni prezes Stowarzyszenia był jan Rymarkiewicz.

                                               

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo opieki nad zabytkami przeszłości – Stowarzyszenie stawia przed sobą cel ochrony zabytków Polskiego dziedzictwa kulturowego, pracując w 1906-1944 lat. TOnZP została założona 26 czerwca 1906 w Warszawie. W 1911 roku spółka nabyła dom Ba ...

                                               

Towarzystwo Oświaty Ludowej

Po uwłaszczeniu chłopów i tworzenie sieci publicznych szkół ze szkołą odpowiedzialność, po 1840 r. pojawił się w wiosce Wielkopolski pierwszy regał do parafii w kilku wsiach powiatu Śremskiego i gostyńskiego. Powstały one z inicjatywy księży Piot ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

Towarzystwo przyjaciół nauk w Legnicy – organizacja pozarządowa, założona 20 kwietnia 1959. w Legnicy, skupiające ok. 100 członków, popularyzacji nauki, w szczególności poprzez organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji naukowych i sym ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim

Towarzystwo przyjaciół nauk w Międzyrzec Podlaski organizacja pozarządowa, założona w 1968 roku. w Międzyrzec Podlaski którego celem jest prowadzenie badań naukowych i popularyzacji nauki w Podlasie, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów spo ...

                                               

Towarzystwo Szkół Twórczych

Społeczeństwo kreatywnych szkół ruchu pedagogicznych pomysłów, które zostały nasączone pragnieniem. Został zintegrowany z początku lat 80-tych. przez Danutę Nakoneczną wokół własnej autorskiej szkoły LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku, ...

                                               

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Wiedza społeczeństwa powszechnej stowarzyszenie edukacji biznesowej i kultury wśród populacji dorosłych, dzieci i młodzieży, przygotowania i umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie przez uniwersytety wspólnego czytania, wystawy i kluby ...

                                               

Tytuł zawodowy

Nazwa PRO – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wykonywania pracy. Profesjonalne właściwość nie należy mylić z tytułu naukowego oraz stopnia nauk ...

                                               

Architekt krajobrazu

Krajobraz zawodu architekta, multi-dyscyplinarnego, polegającego na realizacji w imieniu klienta, obiekty architektury krajobrazu.

                                               

Bakalaureat

Bakalaureat, Ba, AB – poniżej nazwę lub wstępne uzyskania stopnia licencjata w dziedzinie nauki. Nie wcześniej, niż go zaczął uczyć się na wydziale teologicznym uniwersytetu Paryskiego, na mocy dekretu Papieża Grzegorza IX w 1234. Jest on powszec ...

                                               

Inżynier

Inżynier – człowiek, który ma umiejętności i wiedzę w inżynieryjno-technicznej. Jest to również termin, nazwę uczelni, po ukończeniu wydziału inżynierii mechanicznej.

                                               

Inżynier budownictwa

Inżyniera-budowniczego, tytuł zawodowy, присуждаемое do ustawy O organach samorządów zawodowych architektów i inżynierów dla określonej grupy osób, które spełniają wybrane kryteria. Wcześniej tak, dźwięk tytułu zawodowego, wydane na podstawie prz ...

                                               

Lekarz

Lekarz – człowiek z wiedzą i uprawnieniami do leczenia ludzi i zwierząt gospodarskich. Lekarz uczestniczy w utrzymaniu lub przywracaniu zdrowia poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych chorób, zdrowia fizyc ...

                                               

Lekarz dentysta

Dentysta, stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletniej stopnia Jednolite magisterskie n ...

                                               

Licencjat

Licencjat – tytuł, присуждаемое w systemach szkolnictwa wyższego w wielu krajach. W Polsce to tytuł zawodowy, присуждаемое obecnie stopień absolwentów, ten tytuł oznacza dostępność szkolnictwa wyższego. W Niemczech, licencjat, dzieje się, jest uż ...

                                               

Magister

Stopień magistra, przekazanych uczelni po zakończeniu drugiego poziomu lub jeden absolwent. Na stopień magistra muszą uzyskać złożenie wykonywania pracy dyplomowej i egzamin magisterskiego. Tytuł ten jest zazwyczaj używany w stosunku do farmaceut ...

                                               

Mistrz

Główny tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w tej dziedzinie, ponieważ hotel znajduje się pewien autorytet i jest przykładem do naśladowania, więc ma tytuł, który wyróżnia ją z tłumu. Mistrz odpowied ...

                                               

Nostryfikacja

Nostryfikacja – procedura uznawania dyplomów, stanowisk i inne dyplomy i certyfikaty uzyskane w innych krajach, odbywa się poprzez odpowiednie krajowe jednostki miary, na przykład, edukacji lub Rady wydziałów uczelni, ma prawo do nadawania takim ...

                                               

Pielęgniarka

Pielęgniarka jest niezależnym członkiem zawodzie grupy specjalistów ds. zdrowia. Zapewnia opiekę medyczną pacjenta, pomaga lekarzowi w czasie zabiegów, operacji wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medyc ...

                                               

Robotnik wykwalifikowany

Praca wykwalifikowanych – nazwa wykwalifikowany pracownik, to najczęściej okazuje się po 2 - lub 3-letniej szkoły podstawowej, zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia teoretyczne odbywają się zazwyczaj w szkole ...

                                               

Technik

Technik, specjalista w danej dziedzinie wiedzy technicznej, mających zwykle, wykształcenie średnie.

                                               

Technik logistyk

Metody zasilania – tytuł zawodowy, присуждаемое w Polsce, absolwenci szkół przygotowanie w zawodzie technik dostaw, po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczyłam. Wyższa szkoła kształcącej w techni ...

                                               

Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii – przedstawiciel jednej z trzech nauk medycznych. W Polsce stopień doktora medycyny weterynaryjnej mają osoby, które ukończyły jednolite studia na magistra w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Prawo do wykonywania działalności ...

                                               

Zawód pielęgniarki w Polsce

Pielęgniarka w rozumieniu polskiego prawa – samodzielne zawód i grupa ekspertów w dziedzinie zdrowia. Prowadzi profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem. W ramach nabycia kompetencji medycznej siostry: rozpoznaje warunki i wymagania dotyczące z ...

                                               

Bananowa młodzież

Banan młodzieży – propagandowy termin pojawił się na początku lat 60-tych. XX wieku, używany przez polskie władze, aby upokorzyć liderów młodzieży akademickiej odpowiedzialnego za protesty przeciwko rządowi nagonce antysemickie. Władza, korzystaj ...

                                               

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna komisja stopni i tytułów, – Centralny organ państwowy, działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 stopnie naukowe i tytuły naukowe i stopnie naukowe i tytuły w sztuce. Reforma szkolnictwa wyższego w 2021 roku ma być zastąpiony R ...

                                               

Forum Akademickie

Akademicki forum-ogólnopolski miesięcznik informacyjny i publicystyczny, ukazuje się od 1993 roku, na szkolnym skrzydle gazeta w Lublinie. W czasopiśmie omawia zagadnienia badania i szkolnictwo wyższe. Rada programowa: prof. dr hub. Banyś Paulina ...

                                               

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Forum studentów artystyczno – przemysłowa komisja parlamentu studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w składzie organów samorządu studentów polskich uczelni, sztuka. Forum to ma na celu, w szczególności, rozwijanie współpracy i umacnianie więzi międ ...

                                               

Forum Uczelni Technicznych

Forum uczelni technicznych – przemysłowej komisji parlamentu studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach studenckiego rządu w polskich uczelni technicznych. Forum to ma na celu, w szczególności, rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między s ...

                                               

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja promocji i akredytacji trendów ekonomicznych – fundacja, utworzona na podstawie aktu notarialnego, podpisanego w posiedzeniu konferencji rektorów uczelni ekonomicznych 9 grudnia 2000 roku. Fundusz został utworzony przez pięć państwowych ...

                                               

Komisja habilitacyjna

Komisja habilitacyjna – organ administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku. według stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w sztuce, wykonując pewne działania, postępowania habilitacyjnego. W każdym postęp ...

                                               

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych

Konferencja rektorów uniwersytetów prywatnych – to dobrowolne stowarzyszenie polskich pozarządowych, uniwersytetów, przedstawionych ректорами. Został utworzony w 1994 roku z inicjatywy doktora nauk technicznych Mirosław Zdanowskiego. W latach 199 ...

                                               

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Reprezentacja doktorantów, zgodnie z ustawą O szkolnictwie wyższym i nauce, ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i propozycji w sprawach, odnoszących się do liczby wszystkich doktorantów, w tym badania aktów prawnych i normatywnych doty ...

                                               

Kredyty studenckie w Polsce

Kredytów studenckich są dostępne w Polsce od 1998 roku. Jest przeznaczony dla studentów, w więcej niż normalnych warunkach dla kredytobiorcy. W 2016 roku, zostały wykorzystane, z których 119 tysięcy osób, a do 2016 roku spłaciło 275 tysięcy.

                                               

Legitymacja studencka w Polsce

Studencki bilet wydanego studentowi przez uczelnię po immatrykulacji. Prawo do otrzymania studentami certyfikatu do dnia upływu okresu, zawieszenie prawa studenta lub skreślenia z listy studentów. Okres ważności certyfikatu potwierdza, że semestr ...

                                               

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa agencja akademickim wymiany – państwowe osoby prawne z siedzibą w Warszawie, który realizuje zadania w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Funkcje dyrektora Z całkowicie Łukasz Wojdyga. Do zadań agencji należy: Pop ...

                                               

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Odpowiedzialność dyscyplinarna odpowiedzialność uczniów za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni, ale także za czyny uchybiające godności studenta.

                                               

Polska Komisja Akredytacyjna

Zarząd polskiej komisji akredytacyjnej, wzajemnej oceny jakości kształcenia w polskich uniwersytetach, ustalonej na dzień 1 stycznia 2002 roku. Polska komisja akredytacyjna jest niezależną grupę ekspertów w celu poprawy jakości kształcenia we wsz ...

                                               

Pracownicy uczelni w Polsce

Pracownicy Uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku. – Prawo o szkolnictwie wyższym i pracowników naukowych uniwersytetu, pracujących jako nauczycieli lub pracowników, którzy nie są nauczycielami.

                                               

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku. Ustawa o szkolnictwie wyższym – Polska, regulującego prawa 2005-2018 latach zagadnienia Prawne związane z wyższym wykształceniem. Ustawa została zastąpiona w momencie wejścia w życie 1 września 2005 r. Ustawą z d ...

                                               

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawą z 20 lipca 2018 roku. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Polska ustawa, uchwalona w sejmie VIII kadencji, pytania Prawne, regulujące kwestie związane z wyższym wykształceniem i naukowo-badawczej.

                                               

Rada Doskonałości Naukowej

Najlepsze praktyki Rady naukowo-polski państwowy organ wyznaczony zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego zadaniem jest praca na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jego kadencja rozpoczęła się 1 czer ...

                                               

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wskazówka strona wykształcenie wyższe – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i kontroli w ustalaniu polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia na p ...

                                               

Stopnie naukowe w Polsce

Stopni naukowych w Polsce reguluje ustawa O szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe: Lekarz. (The doctor) Doktor nauk. Naukowcy stopniu przekładają się na jednostki uczestnictwa, jeżeli takie zezwolenie przyzna ...

                                               

Strajk studentów uczelni łódzkich w 1981 roku

W końcu sierpnia 1980 roku. obecni studenci, postuluje się wyznaczenie niezależnego Stowarzyszenia studentów. 10 września w Warszawie powstał komitet założycielski Niezależnego związku studentów, jeszcze jedna lokalna inicjatywa narodziła się jes ...

                                               

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w sporcie nagroda przyznawana jest corocznie przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe.

                                               

Szkolnictwo wojskowe Sił Zbrojnych III RP

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w spadku po Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, rozbudowany system szkolnictwa wojskowego dostosowane do potrzeb około 300 tysięcy żołnierzy. Wśród różnych rodzajów szkół było do 16 uniwersytetó ...

                                               

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Główny zakres OBO: Praca i egzaminy. (Work and exams) Eksport danych do systemu POL-na – zintegrowanej platformy informacyjnej MNiSW. Sprawozdawczości. (Reporting) Student wyjaśnienia. (Student explanations) Sondaże. (Polls) Drukowanie i obsługa ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie