★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 319
                                               

Inspekcja Handlowa

Na polski specjalistyczny państwowy organ nadzoru wyznaczony dla ochrony praw i interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku. na inspekcji handlowej. Cele inspekcji do wykonywa ...

                                               

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Instytut rozwoju służb społecznych w Warszawie, została założona w 1998 roku. na podstawie rozkazu Ministra pracy i polityki społecznej z dnia L lipca 1998 roku. o utworzeniu Instytutu rozwoju i usług społecznych. Instytut znajduje się w gestii M ...

                                               

Izba administracji skarbowej

Izba podatku administracji – oddział Krajowej administracji skarbowej, w którym dyrektor Izby, administracja podatkowa, która jest organem niezespolonej administracji. Powstał on na miejscu podatkowej izby. Dyrektorami izb administracji podatkowe ...

                                               

Izba celna

Urząd celny – jednostka administracyjna służby celnej, organ władzy publicznej, znajdujących się w gestii Ministra finansów. Ona działała do 1 marca 2017 roku. Z kolei, stworzył biuro celno-podatkowe inspekcji. Był dyrektorem izby celnej w której ...

                                               

Izba skarbowa

Skarb państwa – departament administracji podatkowej, niezespolonej, obsługa funkcji dyrektora Izby doradców podatkowych (ważna do 1 marca 2017 roku. Na jego miejscu powstał dział administracji podatkowej.

                                               

Jednostka budżetowa

Budżetowa dział – dział finansowania z budżetu państwa, która nie posiada osobowości prawnej. Z historycznego punktu widzenia, są to stare formy organizacyjnej gospodarki, budżetu. Wszystkie opłaty są wypłacane bezpośrednio z budżetu, a wszystkie ...

                                               

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Studia na zagranicznych wywiadu - organ Doradczy rady do programowania, monitorowania i koordynacji działań organów wywiadu, takich jak Agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania wywiadu, kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego i ...

                                               

Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Sekretarz Rady zasiada w radzie Za szczególne zasługi i są wybierani spośród osób spełniających wymagania określone w ustawie O ochronie informacji niejawnych, prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych w pracy "ściśle tajne". Sekretar ...

                                               

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Komisja badania wypadków lotniczych lotnictwa cywilnego państwa – polskiej wojskowej komisji obowiązuje do czerwca 2012 roku. na podstawie Rozkazu Ministra Obrony narodowej z dnia 26 maja 2004 roku w Sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania ...

                                               

Komisja Dokumentacji Hydrologicznych

Dokumentacja komisji гидролого – międzyresortowy organ uczestniczącego w rozpoznaniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentacji projektowej i hydrogeologiczne warunki przed ich zatwierdzeniem przez ministra środowiska.

                                               

Komisja Heraldyczna

W komisja Heraldyczna − organ doradczy ministra administracji państwowej w sprawach heraldyki, weksylologia i falerystyką utworzona na podstawie nowelizacji z dnia 29 grudnia 1998 r. do ustawy o wręcza haftowane odznaki i mundury z dnia 21 grudni ...

                                               

Komisja Ochrony Praw Pasażerów

Komitet ochrony praw pasażerów-izolowany komórka urzędu lotnictwa cywilnego, mających na skargi pasażerów. Copp kontroluje przestrzeganie przepisów linii lotniczych rozporządzenia UE nr.: 2111 / 2005 – czarna lista przewoźników o zakazie transpor ...

                                               

Komisja Ustalania Nazw Miejscowości

Komisja ustalania nazw przy Ministerstwie administracji publicznej administracji publicznej powstała w 1934 roku, a po wznowił wojnę w 1945 roku, pracując głównie na terenach tzw. ziem odzyskanych. Na początku kwietnia 1945 roku. w regionalną dyr ...

                                               

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wspólna komisja rządu i samorządu terytorialnego – jest organem pomocniczym Rady Ministrów, aby służyć forum wypracowywania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Wspólna komisja rządu i władz lokalnych jest przeciwieństwem wspóln ...

                                               

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Komisja budżetu Rady Ministrów jest organem rządu, w okresie od 1945 roku. wielokrotnie powoływany i utylizować. Podczas Ii Rzeczypospolitej istniało organu, o podobnym charakterze.

                                               

Komitet Obrony Kraju

Komitet obrony narodowej – organu obrony Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie prezydent Polski.

                                               

Krajowa Administracja Skarbowa

Narodowa administracja skarbu państwa – organ administracji podatkowej i celnej w Polsce. W strukturze Krajowej administracji podatkowej zawiera Celno-efekt usługi, który jest organem sądowym.

                                               

Krajowa Informacja Skarbowa

Narodowy informacyjny skarbiec – oddział Krajowej administracji skarbowej. Na czele Narodowej stempla informacja jest dyrektor. W siedzibie Krajowej informacji skarbowej - Bielsko-Biała.

                                               

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa rada radiofonii i telewizji, organ władzy publicznej, który zgodnie z Konstytucją musi bronić wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Siedziba i biuro KRRiT w parku. S. Wyszyńskiego 9, i dzi ...

                                               

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa szkoła administracji publicznej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – szkoła publiczna z siedzibą w Warszawie, wyłączone z systemu szkolnictwa wyższego jest prezesem Rady Ministrów. Uczy i przygotowuje publicznej urzędnikó ...

                                               

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa szkoła sądownictwa i prokuratury państwowej – szkoła powstała na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku O Krajowej szkole sędziów i prokuratorów jako osoby prawnej, pozostaje pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Rozpoczął swoją d ...

                                               

Lasy Państwowe

Lasów państwowych совхозные lasu" - to państwowa organizacja, która nie posiada osobowości prawnej, nie będącego firmą, działającą na terenie Polski. Stan lasów, gospodarki leśnej, przy jednoczesnym zapewnieniu państwowej zarządzanych obszarów, t ...

                                               

Międzyresortowy Zespół do spraw Polonii i Polaków za Granicą

Międzyresortowy zespół do Polonii i polaków za granicą - utworzony 7 lutego 2006 roku. przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Grupa została utworzona, z zachowaniem uprawnienia właściwych organów, w celu koordynacji działań polonijnych w ramac ...

                                               

Morski Urząd Zdrowia

Zarządzanie marynarki wojennej zdrowia w Polsce ludowej w latach 1946-1954 agencji, podległych Ministerstwu zdrowia i ponosi odpowiedzialność za ochronę zdrowia w portach i na statkach handlowych. Do kompetencji Morskiego urzędu zdrowia obejmują: ...

                                               

Naczelnik urzędu skarbowego

Szef administracji podatkowej i organu podatkowego pierwszej instancji. Szefem administracji podatkowej państwa powołany szef Krajowej administracji skarbowej na wniosek dyrektora commerce, administracja podatkowa wykonuje zadania pomocy, kierowa ...

                                               

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa izba kontroli jest naczelnym organem kontroli Federacji Rosyjskiej, według diecie, działając na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia. Działalności Najwyższej izby kontroli kieruje przewodniczący nick. Kadenc ...

                                               

Najwyższy organ kontroli (1808-1867)

2 marca 1809 r. na mocy dekretu cesarza powstała strona izby Gea. Izba składała się z Przewodniczącego, który podlegał, w szczególności konsyliarzy cztery, pięć kancelistów i sędziów. Gea prowadził rachunki kontrolować przychody i środków publicz ...

                                               

Narodowy Bank Polski

Narodowy bank Polski – Polski bank Centralny z siedzibą w Warszawie. Głównym celem Narodowego banku polskiego jest zapewnienie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego ce ...

                                               

Niezależne organy regulacyjne

Niezależne regulatory-to centralne organy administracji szczególny status, wśród których przywódcy nie wchodzą w skład Rady Ministrów. Charakteryzują się one dużym stopniem niezależności od państwa i społeczeństwa możliwości regulacji pozycji. St ...

                                               

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Regionalna komisja egzaminacyjna polskiej organizacji, która znajduje się pod nadzorem Centralnej komisji egzaminacyjnej, bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i organizację systemu zewnętrznego niezależnego oceniania na terytorium, na któ ...

                                               

Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego

Okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego w Polsce w Administracji rybołówstwa morskiego podlegają ministrowi rybołówstwa, działając zgodnie z art 101 i następne ustawy z dnia 19 grudnia 2014 roku. na dzień połowów. Zadania okręgowych inspektor ...

                                               

Ośrodek Studiów Wschodnich

Centrum studiów wschodnich. Marka Karpia jest organem państwowym odpowiedzialnym za monitorowanie i analiza sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w krajach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu, Turcji i Azji Środ ...

                                               

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna

Państwowa agencja Radiokomunikacyjna – została założona 1 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku O łączności jako następca ucztę. Pary mają bezpośredni stosunek do porządku obrad Ministerstwa komunikacji. Do jej zada ...

                                               

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Państwowej inspekcji ochrony roślin i inspekcji nasiennej Głównego inspektoratu ochrony roślin i семеноводству) – państwowej osoby prawnej, która prowadzi działalność w formie agencji wykonawczej. PIORIN została założona 1 maja 2004 r. ustawą z d ...

                                               

Państwowa Inspekcja Radiowa

Na Publicznym radio utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 roku. To było bezpośrednio związane z agendy Ministerstwa komunikacji. Do jej zadań należy zarządzanie wykorzystaniem widma radiowego w kraju. Ponadto nadzoruje st ...

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

Państwowa komisja badania wypadków kolejowych – przy Ministerstwie transportu potrzebuje stałej i niezależną organizacją, której celem jest badanie poważnych wypadków i incydentów związanych z ruchem kolejowym.

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Państwowa komisja badania wypadków lotniczych – Polska niezależna stała komisja przy Ministerstwie potrzebę w transporcie. Założona w 2002 roku, prowadząc dochodzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, wykonuje swoje zadania w imieniu mi ...

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

Państwowa komisja badania incydentów morskich – Polska niezależna komisja, działająca przy Ministerstwie ds. morskich spraw, prowadzących badania wypadków i incydentów na morzu. Działa na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku. na Państwow ...

                                               

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa komisja wyborcza-stale działający najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach dotyczących wyborów i referendów w Polsce. Działalność przepisy normujące PKW stosowany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku. – Artykuły kodeksu Wyborczego ...

                                               

Państwowa sfera budżetowa

Stan sektora publicznego – urzędy budżetowej, gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku. na finanse publiczne.

                                               

Państwowa Straż Łowiecka

Państwowego łowieckiego bezpieczeństwa umundurowana, uzbrojona i dobrze wyposażonym miejscu, oznakowanie, edukacja pojazdu na uprawnienia policji, jest klasyfikowany jako ochrona przyrody i jest znany policji, administracyjnych. Powstała w 1996 r ...

                                               

Państwowa Straż Rybacka

Państwowy morskiej policja i siły zbrojne umundurowana na uprawnienia policji, jest klasyfikowany jako ochrona przyrody i jest znany policji, administracyjnych. Powstała w 1985 roku, jest jednostką organizacyjną administracji regionalnej liczb ze ...

                                               

Państwowy monitoring środowiska

System państwowy monitoring środowiska powinna być wyznaczona zgodnie z ustawą O ochronie środowiska. Państwowy monitoring ekologiczny zgodnie z artykułem 25 ustęp 2 Ustawy – prawo ochrony środowiska-system: Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowsze ...

                                               

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Państwowy organ ubezpieczeń – wyspecjalizowanego organu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń, obowiązującego w okresie 1996-2002. Państwowy organ nadzoru ubezpieczeniowego dla nadzoru nad ubezpieczeniem tylko w ramach bieżącego nadzoru nad działalnośc ...

                                               

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania

Rządowy pełnomocnik ds. równości kobiet i mężczyzn, rządowy pełnomocnik do spraw równego traktowania – pełnomocnik Rady ministrów realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania i walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzeni ...

                                               

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut spraw międzynarodowych – organizacja państwowa, założona w 1947 roku, pracując w swoim obecnym kształcie w życie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, edukacyjnej i archiwistyc ...

                                               

Polski Monopol Loteryjny

Polska monopol na loterii jest spółka skarbu państwa, działa na polskim rynku od 1936 roku, ma bogatą historię. Obecnie przedsiębiorstwo jest w fazie likwidacji. Celem firmy jest realizacja państwowego monopolu w dziedzinie hazardu, a zatem, zado ...

                                               

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

Okręgowy inspektor nadzoru budowlanego jest jednym z organów pierwszej instancji. Oznacza to, że kompetencje okręgowego inspektora nadzoru budowlanego obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w regulaminie j ...

                                               

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Centrum ochrony danych osobowych – organ właściwy w sprawach ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzone zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych. Również Menedżer w rozumieniu ogólnych przepisów o ...

                                               

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polską Konstytucją, Najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwowej władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konst ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie