★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 88
                                               

Taksim

Taksim chowany przez Turcję i turków cypryjskich koncepcji uregulowania konfliktu grecko-tureckiego Cypru, poprzez terytorialnego podziału wyspy na greckiej i tureckiej części.

                                               

Frakcja (polityka)

Część polityczna-zorganizowany i zdyscyplinowany grupa ludzi, która wyróżnia się w ramach szerszego politycznego organu. Ona uświadamia sobie swoje własne cechy, które wynikają z podejmowania różnych pomysłów, preferuje inny styl zachowania, poli ...

                                               

Polityka społeczna

Polityki społecznej, podejmowanych i realizowanych organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi grupy długofalowych działań w celu zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna-jest to również dziedzina nauk ...

                                               

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza – gospodarka subdyscyplina, opisy i wyjaśnienia sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej, warunków ...

                                               

Polityka zaciskania pasa

Polityka zaciskania pasa polityki redukcji deficytu budżetowego poprzez drastyczne zmniejszenie wydatków publicznych. Przykładem polityki zaciskania pasa w Grecji po kryzysu zadłużenia w 2009 roku.

                                               

Nowa Polityka Ekonomiczna

Nowa polityka gospodarcza – definicja doktryny ekonomicznej polityki Sowieckiej Rosji, a później ZSRR w latach 1921-1929. Jest ona określana jako typ mieszanej gospodarki lub kapitalistycznego. НЭП oznaczał zmiany polityki gospodarczej rządu ZSRR ...

                                               

Zielona polityka

Zielona polityka – polityczna ideologia. Ten zestaw idei, wartości i przekonań, które są podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i promowania praw człowieka. Duże ...

                                               

Polityka pieniężna

Polityka pieniężno-kredytowa polityka pieniężno-kredytowa jest częścią polityki gospodarczej, a mianowicie systematyczne działania, mające na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Polityka pieniężno-kredytowa państwa bank Cent ...

                                               

Polityka handlowa

Polityka handlowa - kompleks decyzji rządowych dotyczących płatności wymiana towarów i usług pomiędzy krajami. Te decyzje bezpośrednio wpływają na działanie i kontrolę handlu. Jak w przypadku każdego rodzaju polityki przydatność polityki do osiąg ...

                                               

Polityka arktyczna Unii Europejskiej

Polityka UE w odniesieniu do strategicznych polityki arktycznej regionu Arktycznego, który, według danych komisji Europejskiej - rozwój będzie mieć ważne konsekwencje dla życia przyszłych pokoleń europejczyków. Bardziej aktywny udział Unii Europe ...

                                               

Polityka publiczna

Polityka publiczna-to zakres lub obszar zracjonalizowanych i system działania państwa i społeczeństwa w sprawach publicznych. Jest to również dyscyplina nauk społecznych w krajach zachodnich, szczególnie anglosaskich. Polityki publicznej jako dys ...

                                               

Nadzór makroostrożnościowy

Makroostrożnościowy kontroli nad sprawozdawczością finansową przewiduje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego w systemie finansowym i jej otoczenia, i środki w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka za pomocą instrumentów m ...

                                               

Polityka kadrowa

Polityka kadrowa jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, która obejmuje procedury i nawyki w komunikacji z pracownikiem. Powinien on zapewnić potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych, a jednocześnie zdając sobie sprawę z celów i zadań ...

                                               

Realpolitik

Prawdziwa polityka – polityka, oparta na obliczanie mocy i interesów narodowych, odrzucając moralno-etyczne czynniki, jak zapobieganie realistyczne podejście do sprawy. Brak elementarnej zdolności łapać prawdziwe wydarzenia polityczne w Polsce wy ...

                                               

Polityka regionalna

Polityka regionalna - w tym ujęciu rozumiane jest jako całokształt działań organów państwowych, przedsiębiorstw prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji w regionach, mających na celu zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki, zdy ...

                                               

Ustrój polityczny Korei Północnej

Oficjalnie Korea Północna-Socjalistyczna Republika, w rzeczywistości, dyktaturę totalitarną. Konstytucji w 2009 roku, zmieniony w 2012 roku. Najwyższą władzą w państwie jest przewodniczącym Komisji państwowej. Zgodnie z Konstytucją wieczny prezyd ...

                                               

Ustrój polityczny Meksyku

Meksyk wielopartyjną Republiką Europejskiej. 71 lat, od 1929 w 2000 roku. Partia Rewolucyjno-instytucjonalnej nieprzerwanie rządzili krajem po zwycięstwie w wyborach 14 razy z rzędu. W końcu w 2000 roku. w wyborach prezydenckich zwyciężył kandyda ...

                                               

Polityka ekologiczna

Polityka ochrony środowiska, ekopolityka – świadomej i celowej działalności państwa, w tym racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska naturalnego, jego właściwej ochrony i kształtowania na podstawie ludzkiej wiedzy, ...

                                               

Strategia cenowa

Strategia ustalania cen-to strategii przedsiębiorstwa przedstawia rolę ceny jako narzędzia realizacji celów rynkowych. Cennik określa w znacznym stopniu na pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a nawet o jej przetrwaniu. Cena-jest to kwota pieniędzy ...

                                               

Polityka językowa

Polityka językowa to zbiór świadomych działań, mających na celu kształtowanie pożądanych indywidualnego i grupowego postępowania do języka. Według innej definicji, polityka językowa to zbiór zasad i założeń, przyjętych przez organy władzy państwa ...

                                               

Polityka językowa na Łotwie

Polityka językowa na Łotwie – w podstawę polityki językowej na Łotwie artykułu 4 i 114 Konstytucji, które określają języka łotewskiego jako oficjalnej. W tym samym czasie Konstytucja daje prawo do przedstawicieli mniejszości do zachowania i rozwo ...

                                               

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna – całokształt działań rządu, mających na celu wykorzystanie wielu instrumentów finansowych, takich jak podatki i inne podatki, wydatki publiczne, deficyt budżetu państwa, długu publicznego, udzielanie gwarancji i poręczeń kredyt ...

                                               

Polityka budżetowa

Polityka fiskalna-jest to rodzaj polityki gospodarczej, wydatków publicznych, podatków i transferów wpływa na poziom łącznego popytu w gospodarce. Polityka fiskalna polityka wraz z opłaconym pozwala oddziaływania na gospodarkę za pomocą pieniężno ...

                                               

Polityka rolna

Polityka rolna – polityka mikroekonomicznej, który określa szereg działań, zasad i państwowych działań mających na celu kształtowanie wielkości produkcji rolnej i zapisywanie jego efektywności ekonomicznej, tworzenia rolniczych reform, mających n ...

                                               

Polityka dywidendowa

Podejmując decyzję o przyjęciu polityki partykularnej zapłacić pewną część zysku, należy wziąć pod uwagę, że pieniędzy, które wpływają lub będą wpływać na firmy, w rzeczywistości są własnością akcjonariuszy, właścicieli. W tym aspekcie rada nie m ...

                                               

Polityka zagraniczna San Marino

Pełna aktywną rolę polityczną San Marino na arenie międzynarodowej. Kraj ten oferuje ponad 70 ambasad i konsulatów na całym świecie. San Marino jest pełnoprawnym członkiem następujących organizacji międzynarodowych: UNESCO. Rady Europy. (Of The C ...

                                               

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jest jednym z obszarów działalności Unii Europejskiej, która obejmuje wszystkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym stopni ...

                                               

Polityka otwartych drzwi

Polityka "otwartych drzwi" – nazwa amerykańskiej polityki wobec Chin na początku XX wieku. Zasady polityki "otwartych drzwi" po raz pierwszy została sformułowana na 6 września 1899 r. sekretarz stanu USA John Haya w powiadomieniach, mających moca ...

                                               

Ustrój polityczny Armenii

Armenia jest demokracją parlamentarną, w której system polityczny na wzór zachodnioeuropejskich rozwiązań. Mimo to, wielu obserwatorów sporu, czy demokratyczna konstytucyjna podstawa jest używany w przypadku, ze wskazaniem, w szczególności, wątpl ...

                                               

Ustrój polityczny Serbii

Republika Serbii jest demokracją parlamentarną, w której prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Polityczna struktura państwa, podlega Konstytucji z 2006 roku. Serbia ma dwóch regionów autonomicznych: Kosowo i Wojwodinę.

                                               

Polityka jednych Chin

Polityka jednego Chin zasady, w chińskiej polityce, oparty na istnieniu tylko jednego państwa chińskiego, składający się z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwan. Stosowany w Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Chiny РКБ od samego po ...

                                               

Sankō-sakusen

Strategia "trzy", Sankō-sakusen, Keith 三光政策, pinyin: sānguāng zhèngcè strategii spalonej ziemi stosowana do Japońskiej Cesarskiej Armii w czasie ii wojny światowej w Chinach. Strategia składała się z trzech tak zwanych wszystko: zabijać, pali ...

                                               

Ruch samoumocnienia

Ruch samoumocnienia ruchu politycznego, społecznego i gospodarczego w Chinach w czasach dynastii Qing, aby wzmocnić państwo po opiumowych wojny i powstania, poprzez import zachodnich technologii, przy zachowaniu tradycyjnej struktury społeczno-po ...

                                               

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, przed dniem wejścia w życie traktat z Lizbony, zatytułowany europejska polityka bezpieczeństwa i obrony – ang. Europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) – część wspólnej polityki zagranicznej i bezpi ...

                                               

Holenderska polityka wobec narkotyków

Prawne podstawy współczesnej holenderskiej polityki narkotykowej hal.: Van het drugsbeleid Недерланд ustawa o opium w 1919 roku. Z czasem, ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana. W latach 60-tych. wraz z ruchem hipisowskim i powstanie dzieci kwiató ...

                                               

Polityka (Arystoteles)

Polityka - dyskurs Arystotelesa, którego uczy się w systematycznym porządku ich poglądy na organizację państwa i systemu politycznego. Polityka kontynuuje temat, podjęte w etyce nikomachejskiej. W obudowie Aristotelicum zawiera strony 1252a w 134 ...

                                               

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji – zestaw skutecznych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa oraz plan ich realizacji i wykonania. On jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, w których organizacja buduje, zarządza oraz u ...

                                               

Polityka historyczna

Polityka historyczna i polityka pamięci – kształtowanie świadomości historycznej i wzmocnienia publicznego dyskursu o przeszłości.

                                               

Appeasement

Spokój, zadowolenie, spokój, łagodzenie polityki ustępstw, prowadzonej przez rząd premiera wielkiej Brytanii neville a Chamberlaina, i wtedy francuski rząd premiera Édouarda Daladiera w latach 1935-1939 w krajach" Osi: Iii Rzeszy i faszystowskich ...

                                               

Frakcja Czerwonej Armii

Frakcja Czerwonej armii – organizacji terrorystycznej, działającej w Niemczech Zachodnich, a następnie STANY zjednoczone, Niemcy.

                                               

Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe to sieć restauracji. Pierwsza z nich została założona przez Isaaca Tigretta i Peter Morton w 1971 roku w londyńskim Hyde parku, w dawnym sklepie "Rolls-Royce" samochody.

                                               

J-rock

Japoński rock, muzyka japońska, która odnosi się do europejskich i amerykańskich gatunków takich jak rock, soft rock alternatywny, punk, metal, symphonic metal, muzyka elektroniczna i wiele innych. J-rock często spotyka się połączenie wielu gatun ...

                                               

Rock in Opposition

Rock w opozycji – Stowarzyszenie rock-kompozytorów, muzyków i wykonawców, zapewniających działalność muzyka, postępowych i awangardowych grup w Europie, w szczególności brytyjskiej grupy Henry cow.

                                               

Czasopismo

Magazyn – wydanie ciągły, okresowy, opublikowanego pod tym samym tytułem, z przelotowym numeracją, która zawiera stały układ, i nie bardzo często zmienić format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i tematy, chociaż może być w różny ...

                                               

Działania taktyczne

Taktyczne działania – wszystkie działania pododdziały, grup, formacji, taktycznych sił i systemu obrony terytorialnej. Celem taktyki jest zwycięstwo nad przeciwnikiem. Osiąga się poprzez połączenie w jeden spójny system podstawowych czynników raż ...

                                               

Ja się zastrzelę

Będę strzelać! pojawia się amerykański serial telewizyjny przez stację NBC w ciągu 7 sezonów, począwszy od 4 marca 1997 do 16 sierpnia 2003 roku, a łączna liczba odcinków 148. W Polsce premierowy odcinek został wyemitowany na kanale Polsat na 1 m ...

                                               

Afternoon

Dzień japoński magazyn poświęcony gatunek mangi z nim. Każde wydanie magazynu zawiera poszczególne wydania około trzydziestu mangowych serii. Na jego stronach znajdują się takie hity jak: "Ach! Мегами-sama, Гэнсикэне: towarzystwo badań nad współc ...

                                               

Attitude (magazyn)

stosunek-brytyjski miesięcznik poświęcony tematyce LGBT i stylu życia mężczyzn-homoseksualistów, opublikowane w wersji papierowej, z maja 1994 stosunek media Ltd. a także w wersji elektronicznej. Na okładce magazynu często pojawiają się znane jak ...

                                               

Blender (magazyn)

Blender-to amerykański magazyn muzyczny, który sam określa siebie jako "ostateczny przewodnik po muzyce i coś jeszcze". Magazyn był znany z publikacji zdjęcia z lekkim erotycznych znanych gwiazd muzycznych. Magazyn został opublikowany w jednym z ...

                                               

Bravo

Brawo-dwa razy w tygodniu dla młodzieży, pochodzący z Niemiec, który również w wielu innych krajach europejskich. W Polsce po raz pierwszy pojawił się w 1991 roku i jest wydawany przez wydawnictwo Bauer. Redaktor naczelny polskiej wersji dziennik ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie